Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Formålet med nettverkene er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av ulike brukergrupper. Siden riktig kompetanse i riktig fase av rehabiliteringen står sentralt, vil det også være viktig for fagnettverkene å kunne skissere hva gode rehabiliteringsforløp bør inneholde.

Nettverkene skal ha en tverrfaglig sammensetning og ha deltakere fra helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen, brukerorganisasjonene, kommune og høyskolemiljø. Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste nivå, og man må forutsette at det er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon.

"Det viktigste med fagnettverket er at deltakerne kan utvikle seg faglig, få mer selvtillit, kunnskap og ferdigheter, slik at de blir gode "endringsagenter". Medlemmene deler retningslinjer med hverandre, lærer hvordan implementere forskning og innovasjon, får prosjekterfaring og utvikler informasjon til pasienter og andre fagfolk. Disse aktivitetene bidrar til å utvikle både deltakerne selv og hele nettverket. Dette fremmer en likeverdig kvalitet av rehabiliteringstilbudet i helseregionen."
Andrew Bateman

Les mer om hjerneskade på Helsenorge.no

Om hjerneskaderehabilitering

Hjerneskaderehabilitering favner en rekke ulike diagnoser. Fellesnevneren er at skaden eller sykdommen har medført varig skade på hjernevevet. De vanligste typene hjerneskade er hjerneslag og traumatisk hjerneskade (hodeskader), men mange pasienter kommer til rehabilitering for skader påført av hjernesvulst, infeksjoner (enchefallit), forgiftninger (for eksempel løsemiddelskade) eller nedsatt oksygentilførsel (ved hjertestans eller store blødninger). Mens den medisinske behandlingen ved slike tilstander er diagnosespesifikk, vil ofte rehabiliteringen i større grad fokusere på funksjonsutfall som gjelder på tvers av diagnosene.

Rehabilitering av motoriske vansker er mange steder et etablert tilbud, mens det først de 10-15 siste årene er blitt utviklet behandlingstilbud rettet spesifikt mot kognitive vansker. Personer med ervervet hjerneskade vil ofte, og særlig i den første fasen etter skaden, ha behov for et helhetlig behandlingstilbud som er i stand til å fange opp og behandle skaderelaterte utfordringer innen et bredt spekter av livets domener. Utover i et rehabiliteringsforløp vil fokus kunne gradvis dreies over mot rehabiliteringstiltak rettet mot avgrensede problemområder. Dette gjelder i mindre grad for pasienter med omfattende skader som gjerne kan ha behov for et omfangsrikt og helhetlig behandlingstilbud ut livet.

Om Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Om Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Fagutvikling hjerneskaderehabilitering

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Nye artikler 2019 - ny oppsummert forskning

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Helsebiblioteket fagprosedyrer

Måleverktøy

Digital læring

Wikirehab

Rehabiliteringsforskning

Rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade

Nyheter

 • 01.05.2019
  Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering

  ACRM Brain Injury Special Interest Group har publisert en systematisk kunnskapsoversikt som gir en oppdatering på effekten av kognitiv rehabilitering etter alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag.

 • 01.05.2019
  Bruk av Bobath-metoden for behandling av slagpasienter

  En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at Bobath-metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen behandling av pasienter etter hjerneslag.

 • 29.11.2017
  Review of 2017

  It has been a pleasure to work with the Nettverk this year!

 • 27.02.2017
  Is pride allowed in our achievements so far?

  Change management is complex topic! Since writing the blog last month, about our role as potential radical for change, I have been thinking about the perceived cost of change.

 • 11.01.2017
  Being a brain injury radical!

  Quality Improvement initiatives start with a  process of thinking that can be guided by a structured set of questions. 

 • 27.10.2016
  Ytre faktorer påvirker veien til aktive liv etter slag

  Hvilken rolle spiller faktorer i omgivelsene for at slagrammede raskere skal kunne ta opp igjen ønskede aktiviteter etter et slag?

 • 27.10.2016
  Vurdering av VR-dataspill som fremmer bevegelse hos slagrammede

  Mange mennesker som er rammet av slag har ofte vansker for å bevege en arm eller hånd. Bruk av dataspill kan gi effektiv trening og være et supplement til andre treningsmetoder.

 • 27.10.2016
  Virtual Reality i slagrehabilitering

  Det pågår mye forskning og utvikling på bruk av Virtual Reality i slagrehabilitering. Virtual Reality er bruk av dataspill som gjenskaper deler av virkeligheten og som plasserer personens egenaktivitet inn i spillet ved hjelp av bevegelsessensorer.

 • 27.10.2016
  Nye amerikanske retningslinjer for slagrehabilitering

  Retningslinjer for hva som er beste behandling innen et hvert helsefelt oppdateres jevnlig. Mens amerikanerne nylig har publisert retningslinjer for slagrehabilitering, venter vi i Norge spent på reviderte retningslinjer for dette feltet.

 • 27.10.2016
  Kronisk fatigue

  Studie viser at behandling av kronisk trettbarhet gir langsiktige fordeler

 • 27.10.2016
  Jo mer trening, desto bedre

  Tilleggsterapi i helgene reduserer lengden på rehabiliteringsoppholdet etter slag 

 • 27.10.2016
  Logopedbehandling av afasi etter slag

  Afasi etter hjerneslagpåvirker språkfunksjoner som å kunne uttrykke seg, forstå tale, lesing og skriving. Omtrent en tredel av de som får hjerneslag erfarerafasi.


Fant du det du lette etter?