Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

"Det viktigste med fagnettverket er at deltakerne kan utvikle seg faglig, få mer selvtillit, kunnskap og ferdigheter, slik at de blir gode "endringsagenter". Medlemmene deler retningslinjer med hverandre, lærer hvordan implementere forskning og innovasjon, får prosjekterfaring og utvikler informasjon til pasienter og andre fagfolk. Disse aktivitetene bidrar til å utvikle både deltakerne selv og hele nettverket. Dette fremmer en likeverdig kvalitet av rehabiliteringstilbudet i helseregionen."
Andrew Bateman

Les mer om hjerneskade på Helsenorge.no

Om hjerneskaderehabilitering

Hjerneskaderehabilitering favner en rekke ulike diagnoser. Fellesnevneren er at skaden eller sykdommen har medført varig skade på hjernevevet. De vanligste typene hjerneskade er hjerneslag og traumatisk hjerneskade (hodeskader), men mange pasienter kommer til rehabilitering for skader påført av hjernesvulst, infeksjoner (enchefallit), forgiftninger (for eksempel løsemiddelskade) eller nedsatt oksygentilførsel (ved hjertestans eller store blødninger). Mens den medisinske behandlingen ved slike tilstander er diagnosespesifikk, vil ofte rehabiliteringen i større grad fokusere på funksjonsutfall som gjelder på tvers av diagnosene.

Rehabilitering av motoriske vansker er mange steder et etablert tilbud, mens det først de 10-15 siste årene er blitt utviklet behandlingstilbud rettet spesifikt mot kognitive vansker. Personer med ervervet hjerneskade vil ofte, og særlig i den første fasen etter skaden, ha behov for et helhetlig behandlingstilbud som er i stand til å fange opp og behandle skaderelaterte utfordringer innen et bredt spekter av livets domener. Utover i et rehabiliteringsforløp vil fokus kunne gradvis dreies over mot rehabiliteringstiltak rettet mot avgrensede problemområder. Dette gjelder i mindre grad for pasienter med omfattende skader som gjerne kan ha behov for et omfangsrikt og helhetlig behandlingstilbud ut livet.

Om Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Om Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Fagutvikling hjerneskaderehabilitering

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Artikler 2019 - ny oppsummert forskningNasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslagKvalitetsverktøy, retningslinjer og fagprosedyrerMåleverktøyLæringsressurserWikirehabRehabiliteringsforskning

Rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade

Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF har oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i helseregion sør-øst

Rehabiliteringstilbud hjerneslag Helse Sør-Øst

Under "Velg behandlingsted" på Helsenorge finnes en oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i hele landet

Helsenorge.no/velg behandlingssted

Fant du det du lette etter?