Pasientforløp for covid-19 rehabilitering

Her presenteres konklusjonene fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt av Helse sør-øst for å utrede gode rehabiliteringsforløp og oppfølging for intensivbehandlede og alvorlig syke covid-19 pasienter. 


Bakgrunn og mandat

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk 7. mai 2020 i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. I oppdraget var det spesifisert at arbeidet skulle ta utgangspunkt i pasientforløp for pasientgruppen fra Sykehuset i Vestfold og videre skulle arbeidsgruppen:

  • Etablere en regional konsensus for en funksjonskartleggingspakke for hver av fasene.
  • Utarbeide en sjekkliste for overføring fra en fase til en annen.
  • Utarbeide kriterier for en triagering til et videre forløp etter utskrivelse fra akuttavdeling.

Det ble etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe under fagråd rehabilitering hvor følgende fagområder/deltakelse var representert i tillegg til fysikalsk medisin og rehabilitering; Intensivmedisin, Infeksjonsmedisin, Lungemedisin, Private rehabiliteringsinstitusjoner (rep fra fagrådet), Representant fra kommune (fra fagrådet), Brukerrepresentant (fra fagrådet).

Gro Aasland, Klinikksjef Sykehuset Vestfold fikk oppgaven med å lede arbeidsgruppen og sekretariatsfunksjonen ble ivaretatt av 
Mari Klokkerud fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).

Arbeidsprosessen og anbefalte vurderingsverktøy er presentert i rapport nedenfor.

Forløpsbeskrivelse og rapport fra arbeidsgruppen

Disse to pdf dokumentene beskriver ulike forløp for pasientgruppen, samt kriterier for riktig type tiltak basert på skåren av de ulike vurderingsverktøyene.

Sluttrapport:

Bilde av forsiden til rapport

Last ned pdf med rapporten

Forløpsbeskrivelse med grenseverdier for funksjonsverktøy:

Forsidebilde av pdf
Lenke til pdf  (bruk lenkene internt i dokumentet for å navigere).

OBS: Versjon fra 25. juni 2020 - skjemaet er fortsatt i endring - sjekk tilbake her for siste utgave

Funksjonsmål som skal brukes - informasjon og lenker

Generell helse/HRQoL:

EQ-5D -5L - registreringspliktig hos EuroQol - fås tilsendt derfra etter registrering.

PROMIS 29 Cov19_PROMIS-29 Profile v2.1_NOR_med fargeskala og cutoffs.pdf
- selvrapportert fysisk funksjon, angst, depresjon, fatigue, søvn, (+ sosial og smerte) OBS grenseverdier for skåring finnes i denne!      PROMIS 29 finnes også hos Checkware.

PROMIS 29 pasientskjema (enklere):  Cov19_PROMIS-29 Profile v2.1_for pasient uten skåring.pdf  (leveres til pasienten)

ADL:

Barthel Index 100  cov19_Barthel ADL indeks 100.pdf Sluttskåren i Barthel20 skjema ganges med 5 for få 100-versjon skåre.  Barthel fylles ut av helsepersonell basert på observasjon av hva pasienten faktisk gjør, ikke hva de kan gjøre, bruk av hjelpemidler er tillatt. 

Fysisk funksjon

Short Physical Performance Battery SPPB  Cov19_sppb norsk.pdf    18 cm stol, standardisert instruksjon: les RKR sin SPPB kunnskapsoppsummering skrevet av Cathrine deGroot og Jenni Moore

6MWT - 6min gangtest  Norsk beskrivelse fra NKRR/Fysioprim   15m er vanlig i små lokaler og beskrevet som norm i FysioPRIM. Originalartikkelen beskrev 30m. Tilpasning med kortere strekning kan påvirke skåren. OBS dokumenter om 15m eller 30m avstand ble brukt ved å skrive 6MWT15m eller 6MWT30m.
Mer detaljert beskrivelse (engelsk): neuropt.org

Oximetri : O2-metning rett etter fysiske tester registreres også!

mMRC: (Modified Medical Research Council dyspnea scale)

Kognitiv funksjon:

MiniMENTAL MMSE Cov19_MMSE_NR3_2020 for covid19.pdf   Hent manual her
bare første del 1-10 brukes.

4 AT Cov19_4at-norsk-versjon-2015.pdf   4AT - delir-vurdering

Moca

CAM-ICU + RASS

(Alternativ svelgetest TOR-BSST (The Toronto Bedside Swallowing Screening Test)  Link til dokument )

ABC-skjema 

- for å vurdere rett rehabiliteringstilbud for et individ. Utviklet av Ottar Berg, Sykehuset Telemark og gir en skåre som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt. Cov19 ABC revisjon 250620.pdf

MCID for mange av disse

(Barthel 20, MMSE, SPPB og PROMIS) finnes for "lignende" pasientgrupper og sier noe om hvor stor forbedring  er meningsfull. En endring må være minst  så stor for å ikke være bare målefeil eller tilfeldig variasjon. Fortolkes som at innsatsen (eller spontan bedring) har gitt en "minimal clinically important difference". 

Det kan være riktig å supplere med flere tester som passer hvert individs utfordringer, eller som dekker ulike profesjoners behov for måling og registrering.

Helse Sør-Øst

Nyhetsside om dette covid-19 forløpet

Mer fagstoff fra RKR

Om covid-19 rehabilitering

Fant du det du lette etter?