HELSENORGE

Covid-19 rehabilitering

På denne siden har vi samlet kunnskapsartikler og informasjon om rehabiliteringstilbud og tjenester relatert til covid-19.

Illustrasjonsbilde koronavirus

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet

Planen fra 21. juni 2021 angir anbefalt retning for arbeidet med rehabiliteringsbehov etter gjennomgått covid-19 sykdom.

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet 

Nasjonale faglige råd for rehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet

Faglige råd for behandling av covid-19, lansert av Helsedirektoratet i desember 2020, omhandler blant annet ansvarsavklaring og pasientforløp, men også litt om anbefalt faglig tilnærming til utmattelse og konsentrasjonsvansker etter gjennomgått covid-19.

Helsedirektoratet: Veileder for rehabilitering etter covid-19

Pasientforløp for covid-19 rehabilitering

Rapporten er utarbeidet av Regionalt Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst i 2020, på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Her finner vi en beskrivelse av pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten, og alle faser fra intensivopphold til senfase.

Pasientforløp for covid-19 rehabilitering

​Kartlegging av rehabiliteringsbehov - ABC sjekkliste

I rapporten finnes anbefalte måleskjema som brukes til å fange opp behov, avgjøre rett nivå for tjenester, og etablere grunnlinje for å sammenligne effekt av tiltak. Det mest sentrale er ABC sjekklisten, som brukes for å vurdere rett rehabiliteringstilbud for et individ. 

Sjekklisten er utviklet av Ottar Berg og kolleger ved Sykehuset Telemark, og gir en "score" som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt, i sykehus, i spesialisert rehabilitering eller kommunalt.

Revidert versjon fra november 2020, og brukermanual finnes på Sykehuset Telemarks nettside.

ABC skjema og Henvisning - Rehabilitering, i tidlig fase - Sykehuset Telemark

Langvarige effekter av covid-19

I denne hurtigoversikten oppsummerer FHI forskning om forekomst av senfølger etter covid-19, hvilke langvarige symptomer som opptrer, hvor lenge symptomene vedvarer og hvilke pasientgrupper som har størst risiko for å oppleve langvarige symptomer.

Senfølger etter covid-19 - h​urtigoversikt​

WHO har utviklet en klinisk casedefinisjon av "post covid-19 tilstand" ved bruk av Delphi-metodikk som inkluderer 12 domener, tilgjengelig for bruk i alle settinger: 

A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021 (who.int)

Både helsenorge.no og Helsedirektoratet har opprettet nettsider om covid-19 senfølger:

Senfølger etter covid-19 - helsenorge.no

Senfølger og rehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet

FHI sin 2021 rapport om funnene fra studier med 3-6 mnd oppfølging etter alvorlig covid-19:

Langvarige effekter av covid-19 - FHI

Det danske helsedirektoratet har også utgitt en rapport: 

Senfølger efter COVID-19 - Sundhedsstyrelsen

POTS - postural orthostatic tachycardia syndrome - hva med det?

POTS- Det vil si raskere hjertefrekvens, svimmelhet m.m. når man reiser seg opp, mer vanlig blant kvinner 15-45 år.  Prevalensen av dette ble beskrevet i denne artikkelen fra 2019, altså lenge før pandemien, med en prevalens på 0,2%, dvs at minst 10 000 i Norge kan tenkes å få dette hvert år, uavhengig av covid-19. 

POTS - youtube video​

​Enkelttiltak i covid-19 rehabilitering

Medisinering

I rehabiliteringsfasen: Justering av medisiner og følge nøye med på hjerte, metabolisme, blodtrykk, nyre- lever- og lungefunksjon med mer. Fastlege, kanskje også kardiolog, lungespesialist eller fysikalsk medisiner bør følge opp.

Ergoterapi

Ergoterapeuter kan bistå pasienten til å mestre daglige aktiviteter via trening, veiledning eller tilrettelegging. Vedvarende problemer med daglige aktiviteter kan eksempelvis skyldes redusert kapasitet, fatigue, søvnvansker, eller redusert fysisk eller kognitiv funksjon som følge av intensivbehandlingen.

Trening og fysioterapi

Styrketrening, utholdenhetstrening, ADL og mobilitetstrening med nøye monitorering av blodoksygen/hjertefrekvens/blodtrykk/opplevd intensitet. Fysioterapeuter og idrettspedagoger har kunnskap om motivasjon, måling og riktig treningsnivå. NMES nevromuskulær elektrisk stimulering kan være aktuelt for å trene muskler, dersom nedsatt pust hindrer trening. Se eget avsnitt om egentrening nedenfor...

Lungefysioterapi i form av lungekapasitetsmåling, pusteteknikker, hostestøtte og slimmobilisering har en viktig plass. ERS task force anbefaler at fysioterapeuter med erfaring med lungesyke tar seg av denne delen. Ved hjelp av oksymetri og spirometermåling kan pustebesvær bedre måles og håndteres. Ambox eller CPAP kan være aktuelt i tidlig fase for sykehusbehandlet covid-19.

Psykososiale tiltak, sosial og arbeidsrettet innsats

Selvhjelpsressurser, (virtuelle) samtalegrupper, psykolog og rehabiliteringssykepleier kan være aktuelle tiltak.

Tiltak mot fatigue

Fysisk aktivitet/trening, aktivitetsregulering og kognitiv adferdsterapi antas å ha effekt slik det har for nevrologiske tilstander, kols og kreft. 

Ernæring

Smaksrik og visuelt apetittvekkende mat er viktig ved tap av smakssans. Klinisk ernæringsfysiolog bør involveres om mulig. 

Vurdering av svelgvansker

Fange opp og behandle "silent dysphagia" i tidligfasen etter respiratorbehandling. Veldig få (ca 5%) har svelgvansker >7dager etter avsluttet respirator.

Rehabiliteringstilbud etter covid-19

​​Senfølger etter covid-19 kan medføre nedsatt funksjon. Ved henvisning til rehabilitering må derfor funksjonstapet beskrives. Dersom lege vurderer at du har ​behov for spesialisert rehabilitering blir du tildelt rett til relevant rehabiliteringstilbud.

Noen behandlingssteder har opprettet eget tilbud for covid-19 pasienter, mens andre dekker behov innen tilbud som allerede finnes for andre lignende pasientgrupper. ​

Ta kontakt med ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer utfyllende informasjon om rehabiliteringstilbudene.

regional koordinerende enhet/rehabiliteringstilbud

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering betyr helhetlig rehabilitering etter lungesykdom, og kan være aktuelt for de pasientene som opplever pustevansker. Det omfatter tiltak for muskelsvinn, tungpust, nedsatt funksjon, angst og depresjon, fatigue, konsentrasjon og hukommelse, feilernæring, mestring og sykdomsinnsikt, inkontinens, seksualitet m.m.

Oppsummeringsartikkel om effekt av lungerehabilitering for covid-19 og annen interstitiell sykdom (april 2021):

EFFECTIVENESS OF PULMONARY REHABILITATION IN INTERSTITIAL LUNG DISEASE INCLUDING CORONAVIRUS DISEASES: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS - Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (archives-pmr.org)

Mer om lungerehabilitering kan du lese i Verktøykassen for lungerehabilitering som er utarbeidet av RKR og fagnettverket for lungerehabilitering;

Verktøykasse for lungereh​abilitering​

Fysikalsk-medisinsk rehabilitering

Noen pasienter sliter mer med at hjernen eller nerver og muskler ikke fungerer som de skal og er rett og slett fysisk og psykisk traumatisert av intensivbehandlingen, med fatigue, svelgvansker og nedsatt bevegelsesevne. Fysikalskmedisinsk rehabilitering  i sykehus eller spesialisert rehabiliteringssenter er i så fall aktuelt, siden nevrologisk og kognitiv skade  er en del av problemene. 

Under sykehusinnleggelse

Alle sykehus har lungefysioterapeut, som sikrer tidlig mobilisering samt et tverrfaglig team som identifiser problemer før utskriving. Noen sykehus har har også tverrfaglig tidligrehabilitering i en kort periode med flere faggrupper. Ofte er det kommunehelsetjenesten som deretter sitter med hovedansvaret, men helt klart mange som har komplekse behov og vil trenge et mer spesialisert tilbud. Kartleggingsverktøy anbefalt i Covid -19 pasientforløp bør brukes til å velge rett tilbud videre etter utskrivelse.

Utredningspoliklinikk

Det er opprettet egne klinikker for utredning av alvorlige og sammensatte senfølger etter covid-19 i hver region. Innen Helse sørøst er det to:

Sunnaas Sy​kehus senfølgeklinikk​
Sykehuset i Vestfold senfølgeklinikk

Tidlig rehabilitering

Evidens fra ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, Post-Intensive Care Syndrome (PICS), og annen intensivbehandling tyder på at tidlig mobilisering (endre stillinger, sitte oppe, gå, bevege, trene) reduserer de negative effektene av langvarig intensivbehandling, men det kan være begrenset hva pasientene tåler.

Lungefysioterapeuter i OUS oppsummerte sin erfaringskunnskap med covid-19:

Kunnskapspakken om fysioterapi til covid-19 pasienter ved Oslo universitetssykehus, versjon 2

Samleside med covid-19 informasjon fra Fysioterapiforbundet

Norsk fysioterapeutforbund

I november 2020 lanserte fysioterapiavdelingen ved Sykehuset Kalnes en video med øvelser for pasienter etter intensivbehandling etter covid-19

Instruksjonsfilm i lungefysioterapi


RKR har med støtte fra fagråd rehabilitering, opprettet et tverrfaglig nettverk innen tidlig rehabilitering.  

Fagnettverk for tidlig rehabilitering

​Egenmestring

Pasientinformasjon fra WHO

WHO har laget instruksjonvideoer og to pasientbrosjyrer med råd til selvhjelp for personer som har vært syke med covid-19.

Den andre utgaven av pasientbrosjyren for pasienter med symptomer etter mildere sykdom, ble i desember 2021 oversatt til norsk og flere andre språk av Helsedirektoratet. Den er rettet mot personer som har hatt covid-19, og opplever plager som varer i mer enn 4 uker. Dette kalles senfølger, omtalt som post-virale tilstander eller "post-covid".

Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19 - andre utgave

Brosjyre Support for rehabilitation: self-management after COVID-19-related illness


Den opprinnelige pasientbrosjyren, som er for de som har vært mer alvorlig syke og sykehusinnlagte, ble i 2021 oversatt til norsk av RKR, med finansiering fra Helsedirektoratet.

Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19 NORSK (PDF)

Farsi/ Persisk versjon av brosjyren gjengitt her med tillatelse fra Dr Reza Assadi ved Avicenna Research Institute i Iran, og kan distribueres fritt. Den finnes ikke på WHO sin nettside.

راهنمای توانبخشی بعد از بهبودی از کووید۱۹ (کرونا)  

1st edition WHO brosjyre - Farsi / Persisk versjon


Engelsk original, samt flere europeiske oversettelser:

WHO nettside: Support for Rehabilitation Self-Management after COVID-19

1st edition Latvisk: Ieteikumi atbalstam un patstāvīgai rehabilitācijai pēc COVID-19-izraisītas slimības1st edition Polsk: Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19

1st edition Tyrkisk: COVID-19 ilişkili hastalık sonrasında rehabilitasyon ve özyönetim​ 

1st edition Dansk: Råd til hvad du selv kan gøre efter COVID-19 (rehpa.dk)

​Egenmestring, andre pasientbrosjyrer

Hvordan komme seg etter covid-19 - Tips til mestring i hverdagen (PDF)

Legeforeningens koronaråd til pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom

Egenmestring: Informasjonsvideoer fra WHO

Det finnes instruksjonsvideoer for pasienter om egenmestring etter covid-19,  produsert for WHO. Innholdet er ganske likt innholdet i pasientbrosjyren laget av WHO

Animasjonsvideoene på norsk: Tips og råd til deg som har senfølger etter covid-19 - helsenorge.no 

På engelsk: WHO animasjonsvideoer for egenmestring etter covid-19

Egenmestring: Treningsintensitet etter covid-19 sykdom

En 2020 artikkel (Metzl et al) oppsummerer kunnskap og ekspertkonsensus om trening etter mild og moderat covid-19. Anbefalingene er hentet fra ulike kilder, og varierer avhengig av tilleggsdiagnoser og hvilke organer som har vært berørt. 

Considerations for Return to Exercise Following Mild-to-Moderate COVID-19 in the Recreational Athlete | Springer

Ekspertartikkel av Salman et al fra januar 2021 med flytdiagram og retningslinjer for oppstart av trening etter covid-19, også etter mer alvorlig sykdom

​Helsedirektoratet har opprettet en informasjonsside på HelseNorge.no som gir informasjon til pasienter og pårørende som opplever følgetilstander.

Senfølger etter covid-19 - HelseNo​rge​​​​

Hva er evidens for effektive rehabiliteringstiltak?

Evicence map fra Cochrane Rehabilitation

Skjermbilde fra Cochrane evidence map
 
Cochrane oppdaterer månedlig sitt interaktive evidenskart. Klikk på en sirkel og få opp liste over håndplukkede artikler om akkurat det temaet. Dette kartet inneholder bare artikler relevant for covid-19 rehabilitering.
   
I tillegg oppdaterer Cochrane Rehabilitation ett "Rapid Living Systematic Review" med rehabiliterings-relevante publiserte studier oppsummert.
https://rehabilitation.cochrane.org/covid-19/reh-cover-rapid-living-systematic-reviews

Internasjonale verktøy for vurdering av rehabiliteringsbehov

Rapid Covid-19 Rehabilitation Assessment- skjema for akuttsykehus;

The International Rehabilitation Forum

Svar på noen enkle spørsmål pluss gjør Barthel Index, så vil en poengscore si noe om pasienten er utskrivningsklar, og om det er behov for fysio/ergoterapi daglig, eller mindre. 

Total Score Interpretation:
5+: Daily extra PT/OT
2-4: Normal/some therapy
0-1: Ask again tomorrow

British Society of Rehabilitation Medicine:

Post-ICU presentation screen -The PICUPS tool

Prof Lynne Turner-Stokes og kolleger i UK har som supplement til sitt skriv om covid-19 rehabilitering i Storbritannia et ganske komplekst skjema, som bygger videre på arbeidet med RCS-E, Rehab Complexity Scale-Extended, som finnes i foreløpig norsk oversettelse (RCS-E 2018) fra RKR. PICUPS finnes ikke på norsk.

Andre internasjonale artikler og fagressurser

Etter sykehusbehandlet covid-19:

Physiopedia, Post-acute Covid-19 rehabilitation

Etter mildere sykdom:

Physiopedia, Community Covid-19 rehabilitation


Europe
an Respiratory Society:

Report of an ad-hoc international task force


Sosialstyrelsen Sverige - støtte og veiledning til helse- og sykehuspersonell

Sosialstyrelsen Sverige

Foreningen for rehabiliteringsmedisin Sverige:

Svensk forening for rehabiliteringsmedisin

 

International Rehabforum.org - IRF:

Hjelpeskjema for utskrivelse og pasientopplæring

Australske/internasjonale covid/fysio retningslinjer:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S183695532030028X?via%3Dihub

Amerikanske fysioterapi retningslinjer for covid-19 rehabilitering, APTA:

www.apta.org

Amerikansk covid-19 kjernesett for å måle effekt av fysioterapi, APTA:
1. Function: Short Physical Performance Battery (SPPB)

  • Ganghastighet: Provide raw score for gait speed for comparison with other patients and across the continuum.
  • Reise seg: Provide raw score for the 5 Times Sit-to-Stand Test for comparison with other patients across the continuum.

2. Strength: Medical Research Council Sum Score (MRC-SS).

3. Endurance: 2-Minute Step Test.

4. Cognition: Saint Louis University Mental Status examination (SLUMs).

5. Quality of Life: EQ-5D-5L (health-related quality of life measure).​​

​Hva er mulige risikoer ved rehabiliteringstiltak?

I akuttfasen; unngå overbelastning og økt smittefare: https://www.arirassociazione.org

Risiko for utvikling av hjerte-karsykdom første 30 dager:

ERS

Mulige kontraindikasjoner er beskrevet i den italienske retningslinjen for covid-19 tidligrehabilitering/lungefysioterapi:

https://www.arirassociazione.org

Toleransen for intensiv trening; det antas at toleranse og effekt er tilsvarende ARDS og kols. Det er anbefalinger fra ERS rapporten fra august 2020 om å begrense trening til moderat intensitet inntil belastnings-testing med O2-opptaksmåling er utført. Referanse:

Eur Respir

Gradvis økning i intensitet er anbefalt.  De som ønsker å trene veldig hardt bør følges tett for hjertesymptomer, siden intensiv trening kan forverre inflammasjon, også myokarditt, som noen utvikler etter alvorlig covid-19 sykdom​

Fant du det du lette etter?