Legeutdanning

Sunnaas sykehus tilbyr spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Tilbudet skal dekke alle nødvendige aspekter av spesialistutdanningen. En lege skal gjennom spesialistutdanningen ved Sunnaas oppfylle alle krav som stilles til spesialistgodkjenning som spesialistregler, målbeskrivelse og sjekkliste.

De fleste legene på Sunnaas sykehus er ansatt i klinikken som legespesialist eller lege i spesialisering (LIS).

Utdanningsutvalget for legene koordinerer de ulike aktivitetene og oppgavene relatert til legenes spesialist- og videreutdanning. Medisinsk fagsjef leder utdanningsutvalget og er ansvarlig for den årlige rapporteringen av sykehusets legespesialist- og videreutdanningsvirksomhet til sykehusets ledelse og Helsedirektoratet.

Utdanningstilbudet skal sikre at spesialistene har oppdatert kunnskap i fagområdet og kan anvende denne i klinisk praksis. Utdanningsvirksomheten er basert på målbeskrivelsen og sjekklisten for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Regelverk og standardskjemaer for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.

Legespesialistenes videreutdanningsaktiviteter

Legespesialistene har en individuell kompetanseutviklingsplan som oppdateres årlig. Denne viser videreutdanningsaktiviteter som undervisning, fagutvikling, forskning, innovasjon, hospitering, kurs, konferanser og ulike faglige aktiviteter relatert til spisskompetanseprofil. Planen inneholder også tidspunkt og grovskisset innhold for overlegepermisjon.

Overlegene utfører sine videreutdanningsaktiviteter i henhold til individuell kompetanseutviklingsplan utarbeidet sammen med leder. Målet er at legegruppens spesialister har minst like mye faglige videreutdanningsaktiviteter som legene i spesialiseringsløp.

Legespesialister som skal ut i overlegepermisjon utarbeider en skriftlig plan for permisjonen. De oppsummerer hva som ble oppnådd i løpet av overlegepermisjonen i en sluttrapport.

Leger i spesialisering (LIS)/spesialiseringsløp


Følgende komponenter inngår i spesialistutdanningen ved Sunnaas: 

  • Individuell utdanningsplan som evalueres og oppdateres to ganger i året.
  • Veileder som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (om aktuelt også veileder som er nevrolog).
  • Klinisk tjeneste under supervisjon av overlege.
  • Målrettet bruk av fordypningstid.
  • Deltagelse i obligatorisk internundervisning (minimum 70 timer per år).
  • Deltagelse på obligatoriske kurs for spesialiteten.
  • Fysikalsk medisinsk tjeneste via utvekslingsavtale med avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål.
  • Sideutdanning

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Den medisinske spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering omfatter diagnostikk, behandling og rehabilitering av personer som på grunn av sykdom og skade i bevegelsesapparatet eller andre medisinske tilstander har, eller står i fare for å få, langvarig funksjonshemning.

Hovedområder for faget er akutte og langvarige plager, sykdommer og skader i muskel-/ skjelettsystemet, amputasjoner, traumer, sykdommer og plager knyttet til det sentrale- og perifere nervesystemet og sirkulasjonssystemet, samt kreftsykdommer og langvarige smertetilstander. Fagområdet bygger på en bio-psykososial forståelsesmodell, og hovedformålet med rehabiliteringen er å bistå brukeren til å nå sine prioriterte mål innenfor funksjon, aktivitet og deltakelse.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering skal behandle, samordne og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak.

Diagnostisering, informasjon om diagnose og prognose, opplæring, brukermedvirkning og personlig ansvarliggjøring, er sentrale elementer i en rehabiliteringsprosess.

Medisinsk behandling, opptrening, fysisk aktivitet, tilpasning av tekniske og ortopediske hjelpemidler og miljø-tilrettelegging inkludert forhold relatert til arbeidsliv, er andre vesentlige elementer innenfor fagområdet.

Den tverrfaglige arbeidsformen krever gode evner til samarbeid og kommunikasjon er viktig for den som skal utøve faget.

Nevrologi

Den medisinske spesialiteten nevrologi omfatter organiske sykdommer og funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet, de perifere nerver og i muskulatur. 

En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det perifere og sentrale nervesystem samt en del muskelsykdommer.

Legenes internundervisning for leger i spesialisering og overleger

Alle legene på Sunnaas deltar og bidrar i legenes internundervisning. Ved utvalgte emner forespørres andre faggrupper, kompetansegrupper eller eksterne med relevant kompetanse.

Som regel vil det være 23 uker med internundervisning om våren og 18 uker om høsten. Internundervisningen skjer tirsdager og onsdager kl. 12.15 til 13.00. Det er medisinsk fagsjef og undervisningsutvalget som er ansvarlig for gjennomføring av undervisningen. I tillegg til internundervisningen deltar legegruppen i faglige aktiviteter på avdelingene og husovergripende samt eksternt, for eksempel i Helse Sør-øst og på universitetsnivå.