Legeutdanning

Sunnaas sykehus tilbyr gruppe I spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Tilbudet skal dekke alle nødvendige aspekter av spesialistutdanningen. En lege skal gjennom spesialistutdanningen ved Sunnaas oppfylle alle krav som stilles til spesialistgodkjenning som spesialistregler, målbeskrivelse og sjekkliste. Sykehuset har også gruppe II spesialistutdanning i nevrologi hvor LIS kan få inntil 1 år tellende nevrologitjeneste dersom de veiledes av spesialist i nevrologi.

De fleste legene på Sunnaas sykehus er ansatt i klinikken som legespesialist eller lege i spesialisering (LIS).

Utdanningsutvalget for legene koordinerer de ulike aktivitetene og oppgavene relatert til legenes spesialist- og videreutdanning. Medisinsk fagsjef leder utdanningsutvalget og er ansvarlig for den årlige rapporteringen av sykehusets legespesialist- og videreutdanningsvirksomhet til sykehusets ledelse og Helsedirektoratet.

Utdanningstilbudet skal sikre at spesialistene har oppdatert kunnskap i fagområdet og kan anvende denne i klinisk praksis. Utdanningsvirksomheten er basert på målbeskrivelsen og sjekklisten for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Regelverk og standardskjemaer for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av personer som på grunn av medisinske tilstander har eller står i fare for å få langvarig fysiske og/eller kognitive funksjonstap.

Fagområdets bredde og kompleksitet stiller krav til høy medisinsk kompetanse. Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har kunnskaper og ferdigheter (kompetanse) i å utrede og diagnostisk avklare pasienter med betydelige funksjonsnedsettelser samt lede, samordne og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak fundert på en bio-psyko-sosial forståelse (helhetstenkende).

Spesialiteten bruker WHO’s Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) som rammeverk for å identifisere ressurser og problemer, og i målsettingsarbeidet. Funksjonsvurderingen er sentral i faget og benyttes i diagnostikk og som grunnlag for senere behandling og rehabilitering. Faget er unikt i sin holistiske tankegang og fremgangsmåte i både forebyggende arbeid, diagnostisering og behandling hvor pasienten er i sentrum i alle ledd. Gode evner til samarbeid og kommunikasjon er viktig for den som skal utøve faget.

Optimale medisinske rehabiliteringstjenester betinger en kontinuerlig videreutvikling. På bakgrunn av sin medisinske kompetanse, akademiske utdanning og overordnede ansvar for rehabiliteringsprosessen, har spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering en viktig rolle i både klinisk- og forskningsvirksomhet innen fagområdet.

Den tverrfaglige arbeidsformen er en sentral og grunnleggende del av arbeidet og det tverrfaglige team er et nødvendig verktøy innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Diagnostisering, informasjon, opplæring, brukermedvirkning og personlig ansvarliggjøring er sentrale elementer i behandling og rehabilitering som ellers også omfatter medikamentell behandling, opptrening, fysisk aktivitet, tilpasning av tekniske og ortopediske hjelpemidler og tilrettelegging i det omkringliggende miljø, inkludert forhold relatert til arbeidsliv. 
 
Nødvendig kompetanse for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering oppnås via klinisk praksis, målrettet ferdighetstrening og kunnskap om evidensgrunnlaget fagområdet er tuftet på.

Nevrologi

Den medisinske spesialiteten nevrologi omfatter organiske sykdommer og funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet, de perifere nerver og i muskulatur. 

En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det perifere og sentrale nervesystem samt en del muskelsykdommer.

Legenes internundervisning for leger i spesialisering og overleger

Alle legene på Sunnaas deltar og bidrar i legenes internundervisning. Ved utvalgte emner forespørres andre faggrupper, kompetansegrupper eller eksterne med relevant kompetanse.

Som regel vil det være 23 uker med internundervisning om våren og 18 uker om høsten. Internundervisningen skjer tirsdager og onsdager kl. 12.15 til 13.00. Det er undervisningsutvalget som er ansvarlig for gjennomføring av undervisningen. I tillegg til internundervisningen deltar legegruppen i faglige aktiviteter på avdelingene og husovergripende samt eksternt, for eksempel i Helse Sør-øst og på universitetsnivå.

Legespesialistenes videreutdanningsaktiviteter

Legespesialistene har en individuell kompetanseutviklingsplan som utarbeides sammen med leder og oppdateres årlig. Denne skal vise videreutdanningsaktiviteter relatert til kompetanseprofil og cirka tidspunkt for overlegepermisjon.

Videreutdanningsaktiviteter kan være undervisning, fagutvikling, forskning, innovasjon, hospitering, kurs, konferanser og ulike faglige aktiviteter relatert til spisskompetanseprofil. Målet er at legegruppens spesialister har minst like mye faglige videreutdanningsaktiviteter som leger i spesialiseringsløp.

Legespesialister som skal ut i overlegepermisjon utarbeider en skriftlig plan for permisjonen og oppsummerer hva som ble oppnådd i løpet av overlegepermisjonen i en sluttrapport.

Leger i spesialisering (LIS)/spesialiseringsløp

Følgende komponenter inngår i spesialistutdanningen ved Sunnaas: 

  • Individuell utdanningsplan som evalueres og oppdateres to ganger i året.
  • Veileder som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (om aktuelt også veileder som er nevrolog).
  • Klinisk tjeneste under supervisjon av overlege.
  • Målrettet bruk av fordypningstid.
  • Deltagelse i obligatorisk internundervisning (minimum 70 timer per år).
  • Deltagelse på obligatoriske kurs for spesialiteten.
  • Fysikalsk medisinsk tjeneste via utvekslingsavtale med avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål.
  • Sideutdanning

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.