Legeutdanning

Utdanning er en av helseforetakenes lovpålagte oppgave og omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning. Sunnaas sykehus HF innehar det største miljøet i Norge for spesialisert tverrfaglig rehabilitering, og skiller seg fra andre helseforetak ved at faglig organisering, forskning, innovasjon, samhandling og kompetanseutvikling i sin helhet er rettet mot det spesialiserte pasienttilbudet innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har med dette et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til fagområdet spesialisert rehabilitering.

Sunnaas sykehus tilbyr hele utdanningsløpet for legespesialitet fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og deler av utdanningen til legespesialiteten nevrologi (NEV). Klinisk tjeneste ved sykehuset er også relevant for andre legespesialiteter, for eksempel allmennmedisin. Sykehuset har også utdanningsvirksomhet i samarbeid med Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Samarbeid med Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Fra 1. januar 2019 er sykehusets utdanningsvirksomhet i henhold til forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Les mer om spesialistforskriften

Sykehusets utdanningsutvalg for legene koordinerer de ulike aktivitetene og oppgavene relatert til legenes spesialist- og videreutdanning som skal sikre at LIS og ferdige spesialister har oppdatert kunnskap i fagområdet spesialisert rehabilitering og at denne anvendes i klinisk praksis. Medisinsk fagsjef leder utdanningsutvalget og er sammen med leder for leger i klinikk ansvarlig for sykehusets legespesialist- og videreutdanningsvirksomhet.

Fra 1. mars 2019 er kompetanseportalen i bruk for leger i spesialisering som skal fullføre sitt spesialistløp i ny ordning. Se linkene under for mer informasjon om legenes spesialistutdanning og -godkjenning.

Nasjonal nettside for LIS-utdanningHelsediretoratets nettside om spesialistgodkjenning

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av personer som på grunn av medisinske tilstander har eller står i fare for å få langvarig fysiske og/eller kognitive funksjonstap.

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har kompetanse (kunnskaper og ferdigheter) til å utrede og diagnostisk avklare pasienter med betydelige funksjonsnedsettelser samt lede, samordne og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak fundert på en bio-psyko-sosial forståelse (helhetstenkende). Faget er unikt i sin holistiske tankegang og tverrfaglige arbeidsform, og WHO’s Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) benyttes som rammeverk i behandlings- og rehabiliteringsprosessen.

Diagnostisering, brukermedvirkning og personlig ansvarliggjøring er sentrale elementer i behandling og rehabilitering som ellers også omfatter medikamentell behandling, opptrening, fysisk aktivitet, tilpasning av tekniske og ortopediske hjelpemidler og tilrettelegging i det omkringliggende miljø, inkludert forhold relatert til arbeidsliv.

Fagområdets bredde og kompleksitet stiller krav til høy medisinsk kompetanse og gode evner til samarbeid og kommunikasjon. På bakgrunn av sin medisinske kompetanse, akademiske utdanning og overordnede ansvar for rehabiliteringsprosessen, har spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering en viktig rolle i både klinisk- og forskningsvirksomhet innen fagområdet.

Spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering i Norge må holde en høy standard. For å ivareta dette må kravene som stilles til en norsk spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering minst være på linje med de krav som stilles av European Union of Medical Specialists (UEMS) og UEMS European Board of Physical Medicine andRehabilitation (PRM).

Nevrologi

Internundervisning for leger i spesialisering og overleger

Krav i LIS-utdanningen om organisert teoretisk undervisning (minimum 70 timer/år) og tariffestet fordypningtid (150 timer/år) er synliggjort i vaktplanen til den enkelte lege i spesialisering. Sykehuset har utarbeidet en treårig undervisningsplan som gjør rede for den organiserte internundervisingen innen fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), felles kompetansemodul (FKM) og læringsmålene sykehuset dekker i nevrologi (NEV).

Organisert internundervising i henhold til treårs utdanningsplan foregår i tidsrommet:
Tirsdager kl. 12.15-13.00 (38 uker): Forelesning
Onsdager kl. 08.45-09.00 (38 uker): Case/forelesning
Onsdager (16 uker) kl. 13.00-16.00: Gruppeundervisning/-veiledning i henhold til plan

Legegruppens utdanningsutvalg er ansvarlig for gjennomføring av undervisningen. Alle legene på Sunnaas sykehus deltar og bidrar i legenes internundervisning. Ved utvalgte emner forespørres andre enheter, faggrupper, kompetansegrupper eller eksterne med relevant kompetanse.

I tillegg til internundervisningen for leger i spesialisering, har legegruppen fagråd onsdager kl. 12.15-13.00 (10 uker) og deltar i faglige aktiviteter på avdelingene, husovergripende samt eksternt, for eksempel i Helse Sør-øst og på universitetsnivå.

Legespesialistenes videreutdanningsaktiviteter

Legespesialistene skal ha en individuell kompetanseutviklingsplan som utarbeides sammen med leder og oppdateres årlig. Denne skal vise videreutdanningsaktiviteter relatert til kompetanseprofil og cirka tidspunkt for overlegepermisjon.

Videreutdanningsaktiviteter kan være undervisning, fagutvikling, forskning, innovasjon, hospitering, kurs, konferanser og ulike faglige aktiviteter relatert til spisskompetanseprofil. Målet er at legegruppens spesialister har minst like mye faglige videreutdanningsaktiviteter som leger i spesialiseringsløp.

Legespesialister som skal ut i overlegepermisjon utarbeider en skriftlig plan for permisjonen og oppsummerer hva som ble oppnådd i løpet av overlegepermisjonen i en sluttrapport.

Leger i spesialisering (LIS)/spesialiseringsløp

Følgende komponenter inngår i spesialistutdanningen ved Sunnaas sykehus: 

  • Individuell utdanningsplan som evalueres og oppdateres to ganger i året.
  • Veileder som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (om aktuelt også veileder som er nevrolog).
  • Klinisk tjeneste under supervisjon av overlege med rotasjon mellom kliniske avdelinger hver sjette måned.
  • Målrettet bruk av fordypningstid.
  • Deltagelse i organisert internundervisning for LIS.
  • Deltagelse på nasjonale kurs for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering og kurs i nevrologi i henhold til utarbeidede kriterier for LIS nevrologi ved sykehuset.
  • Fysikalsk medisinsk tjeneste via utvekslingsavtale med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
  • Tolv måneders tjeneste i annen spesialitet via avtale med samarbeidsforetakene Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Vestre Viken, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.