Utdanning

Lærlingordningen

Sunnaas sykehus er godkjent lærebedrift og har vedtatt å opprette lærlingplasser for helsefagarbeidere.

Lærlingen må ha fullført to år på videregående skole. Læringsperioden er på to år. Etter fullført periode, går vedkommende opp til fagprøve. Når fagprøven er bestått, får vedkommende fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider.  Sunnaas sykehus skal legge til rette for at lærlingen i løpet av læreperioden oppnår mål i henhold til læreplan i helsearbeiderfaget. Det inngås egen lærekontrakt med den enkelte lærling.

Kontakt
Ingerd Torjusseen

Praksisplasser for studenter

Følgende utdanninger får tilbud om praksisplass ved Sunnaas sykehus:

Høyskoleutdanninger

 • Bioingeniør
 • Ergoterapi Kompetanse
 • Fysioterapi
 • Sosionom
 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Idrettspedagog

Universitetet i Oslo

 • Psykologi
 • Logopedi
 • Klinisk ernæringsfysiologi
 • Medisin (undervisning, men for tiden ikke formaliserte praksisplasser)

Videregående utdanninger

 • Helsefaglærlinger

Masterutdanninger

 • Rehabiliteringssykepleie (sykepleiere i masterstudie)
 • Logopeder på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk/logopedi
 • Kliniske ernæringsfysiolog

Samarbeid med høyskoler

Sunnaas sykehus er del av et samarbeid mellom Helse Sør-Øst, de ulike helseforetakene og høyskolene i regionen. Gjennom dette samarbeidet fordeles praksisplassene i hele regionen basert på størrelse av hver enkelt helseforetak.

Dette innebærer at antallet studenter som blir utplassert på Sunnaas sykehus er bestemt før studieåret starter.

Følgende høyskoleutdanninger får tilbud om praksisplass ved Sunnaas sykehus:

 • Bioingeniør
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Sosionom
 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Idrettspedagoger (via NIH)

Studentene oppfordres til ikke å ta kontakt direkte med de forskjellige avdelingene på sykehuset for å få seg praksisplass. All type henvendelse om praksisplass, hospitering, etc. skal gå til sykehusets praksiskoordinator.

Samarbeid mellom praksisfelt ved Sunnaas sykehus og høyskolene blir koordinert av kompetanseenheten ved praksiskoordinator. Praksiskoordinator har ansvar for å formidle kontakt videre med aktuelle seksjoner.

Samarbeid med universiteter: Avdeling for ernæringsvitenskap

Sunnaas har en samarbeidsavtale med avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, som inkluderer forskningssamarbeid, undervisning og studentaktivitet. Samarbeidet innebærer at studenter i klinisk ernæring kan gjennomføre sine masteroppgaver relatert til kliniske problemstillinger og gjennomføre obligatorisk klinisk praksis på Sunnaas sykehus.

Per i dag tilbys observasjonspraksis på 1. semester og 4-ukers klinisk praksis for studenter i klinisk ernæring på masternivå fra Universitetet i Oslo. Veiledningsansvaret for ernæringsstudentene ligger til fagsjef for klinisk ernæringsfysiologi ved Sunnaas sykehus.

Kontakt

Hanne Bjørg Slettahjell
Klinisk ernæringsfysiolog

Samarbeid med universiteter: Logopedstudenter

Logopedene og pedagogene ved Sunnaas sykehus samarbeider med Universitetet i Oslo om undervisning og praksis for logopedstudenter på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk/logopedi.

Logopedene ved Sunnaas underviser logopedstudentene om afasi og andre ervervete språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneslag, dysfagi og rådgivning. Dette skjer både gjennom forelesninger og praksis. Logopedene tar imot og er veiledere for studentene i 2 eller 3 ukers praksis i afasi og rådgivning.

Studentene møter i denne praksisperioden også ofte pasienter med andre typer vansker etter hjerneskade, som pragmatiske kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, dysartrofoni og synsvansker.
Logopedene og spesialpedagogene deltar også i undervisning av andre tverrfaglige studenter og helsepersonell.

Kontakt
Maribeth Caya Rivelsrud
fagsjef

Samarbeid med universiteter: Psykologistudenter

Psykologene ved Sunnaas sykehus utgjør i alt 24, hvor flere har tilknytning til forskningsprosjekter ved UiO. Flere av psykologene deltar i undervisning avl studenter og helsepersonell.

Sjefpsykolog Anne-Kristine Schanke er ansatt som førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt. En av hennes oppgaver er å gjennomføre praktikum i nevropsykologi. Dette varer et år, og studentene arbeider med personer med kognitiv svikt. Undervisningen skjer i siste del av studiets fase. Sunnaas sykehus mottar også studenter i forpraksis og hovedpraksis, både ved UiO og ved øvrige norske, men også danske universitet.

Kontakt

Anne-Kristine Schanke
sjefpsykolog

 

Samarbeid med universiteter: Medisinstudenter

Leger ansatt på Sunnaas sykehus med bistilling (en professor II og to førsteamanuensiser) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) har undervisningsansvar for medisinstudenter i modul 3.4 og 8 (siste året).
        
Det undervises i følgende emner:      

 • Rehabilitering av pasienter med store nevrologiske funksjonsutfall etter ervervet hjerne- eller ryggmargsskade.
 • En innføring i rehabiliteringsprosessen, ICF (WHOs internasjonale klassifisering av funksjon og funksjonshemming) og det tverrfaglige team.
 • Rehabiliteringstilbud i spesialist- og kommunehelsetjenesten - samhandling, samarbeid kommune/spesialist i rehabilitering og ved varige funksjonsnedsettelser.
 • Hva er ICF, og bruk av ICF som rammeverk for å vurdere funksjon og funksjonshemming.
 • Biologiske, kognitive, psykiske og sosiale forhold som påvirker prognose og tiltak.
 • Utarbeide en rehabiliteringsplan og sette mål i rehabilitering.
 • Språkforstyrrelser ved hjerneslag.
 • Kommunikasjon med pasienter med kognitive og kommunikasjonsvansker. 


Undervisningen består av forelesninger og seminarer samt klinisk tjeneste på Sunnaas (smågruppeundervisning og hospitering). I undervisningen vektlegges nevrorehabilitering, nevrologisk undersøkelse og rehabiliteringsprinsipper. Andre viktige tema er spesialisert tverrfaglig arbeid, legenes rolle i rehabiliteringsprosessen og hvordan det er å leve med en varig funksjonshemming med bruk av ICF som rammeverk.

I tillegg tilbyr de universitetsansatte veiledning og prosjekter til medisinstudenter etter forespørsel.

Kontakt

forskningsdirektør, professor II

Frank Becker
klinikkoverlege, førsteamanuensis

Grethe Månum
medisinsk fagsjef, førsteamanuensis


Legegruppens spesialist- og videreutdanning


Sunnaas sykehus tilbyr spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Utdanningstilbudet skal sikre at spesialistene har oppdatert kunnskap i fagområdet og kan anvende denne i klinisk praksis.

Kontakt
Utdanningsutvalget v/medisinsk fagsjef
Grethe Månum
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.