HELSENORGE
For næringslivet og ikke-helsefaglige studenter

Utfordringer vi ønsker løst

Her finner du oversikt over eksempler på utfordringer og problemstillinger fra ansatte eller pasienter som næringslivet eller ikke-helsefaglige studenter kan hjelpe til med å løse. 

​Hvis du ønsker å utføre et studie ved Sunnaas sykehus så ønsker vi at temaet er noe våre pasienter, ansatte eller driften kan dra nytte av. Vi har dessverre lite kapasitet for å tilrettelegge for egne tema.

Hvis du sitter på gode idéer som du tror vi trenger, så meld det gjerne i Induct sammen med en god beskrivelse av idéen. Resultater av studentarbeider må budsjetteres og vedtas før det kan virkeliggjøres, men vi ser at mange prosjekter kan realiseres selv med lite midler.

Meld din interesse i Induct

O2 slangen begrenser meg

Reservert til studenter ved OsloMet tom. 31. desember 2022

Behov

"Jeg har KOLS og har fått "slange i nesen" og er koplet til en O2 maskin hele tiden. Maskinen er stor og ved en lang slange kan jeg gå inn på kjøkkenet, ut på verandaen og på toalettet, men jeg er så redd for å falle. Ledningen kommer hele tiden i vei for rullatoren min. Kan ledningen ordnes på annen måte?"

Effekter​

 • Redusere fallfare hos personer med O2 apparat i hjem eller institusjon​

Status og mulig tilnærming

Krav til hygiene, alternative løsninger trengs og generelt om målgruppe: KOLS, følgevirkning etter Covid og andre. Produktdesign, teknikk, med flere 

Idehaver/forankring

Hjemmeboende pasient via innovasjonsrådgiver Anne Karine Dihle

​​Bedre søknader

Nærbilde av hånd som holder penn over en kontrakt​​

Behov

Behandlende lege i avdeling for funksjonsvurdering bruker mye tid på å behandle søknader. Søknadene kommer fra landets fastleger på vegne av pasienter som trenger inneliggende opphold i Sunnaas sykehus for å få en tverrfaglig vurdering av arbeidsevne, kjøreferdigheter, rehabiliteringspotensiale og smertevurdering. Søknader er ofte ufullstendige eller upresise og tid brukes på å innhente mer informasjon. I tillegg synes en del pasienter å være for lite orientert om hvilket tilbud de faktisk har fått ved oppmøte.

Effekter

 • ​​Godt forberedt og riktig pasient til riktig tilbud
 • Mindre tidsbruk hos søknadsbehandlende lege

Status og mulig tilnærming

 • ​Brukerundersøkelser hos noen fastleger,  innsikt i dagens rutine, 
 • Tjenestedesign, film, med flere​

Idehaver/forankring

Kikki Leirvaag, avdelingsleder funksjonsvudering​​​​

​​Vi f​​orstyrrer hverandre

B​ehov

De fleste av sykehusets 750 ansatte trenger å sitte på en kontorpult i løpet av dagen for å lese, skrive eller delta i digitale møter. Vi har i hovedsak felleskontorer og med økning i digitale møter forstyrrer dette kollegaer på samme kontor. Vi har ikke mange stillekontorer, "celle/telefonkiosker" er for dyre. Hva gjør vi?

Effekter

 • ​Forbedret arbeidsmiljø
 • Økt effektivitet?

Status og m​ulig tilnærming

 • ​Brukerundersøkelser for å finne utfordringer og mulige løsninger da disse kan variere i sykehuset, personvern, arbeidsmiljø, produktutvikling eller forbedring av eksisterende?
 • Tjenestedesign, produktdesign, endringsledelse og annet

Idehaver​​​/forankring

Sveinung Tornås, innovasjonssjef

Noe ​​jeg har glemt?

Reservert til studenter ved Høyskolen i Østfold tom. 31. desember 2022


Illustrasjon av mann som ser ut som han har glemt noe. Spørsmålstegn rundt hodet.

Behov

Ledere med personalansvar har svært mye å huske på:

Henvendelser og oppfølginger i personalsystemet GAT, kvalitetsarbeid i KE, budsjett og bestilling i i-procurement, utviklingsprosjekter sammen med IKT, og mye mer. Hvordan få enkel oversikt over alt jeg må huske på?

Effe​kter

 • ​Bedre arbeidsforhold for leder
 • Økt kvalitet
 • Mindre tid til unødvendig administrasjon

Statu​​s og mulig tilnærming

 • ​Danne oversikt over utfordringer og oppgaver for digital prototype. 
 • Tjenestedesign, UX design, endringsledelse og annet.

Idehaver/f​orankring

Ingvild T. Nes, kvalitetsrådgiver

Hv​em er du?

Reservert til studenter ved OsloMet tom. 31. desember 2022

Illustrasjon av person som holder opp et ID-kort

B​ehov

Pasienter strever med å holde ansatte fra hverandre. Alle er i uniform og mange kommer ikke hver dag pga. turnus. Pasienter kan i tillegg se eller huske dårlig . Dette gir usikkerhet og pasienten holder spørsmål tilbake, eller spør alle i håp om å nå den riktige. Hva kan forbedre denne situasjonen? 

Effekter

 • ​Tryggere pasient som kan delta bedre
 • Riktig ansatt får riktig henvendelse fra pasient

Status og mulig tilnærming

 • Alt personell i pasientbehandling har uniformer og ID-kort.
 • Turnusplanleggeren, GAT, er digital og vises på vaktrom. 
 • Krav til hygiene og personvern spiller inn.
 • Tjenestedesign, UX-design, digital / elektronikk eller annet

Idehaver​/forankring

Martin Matre, psykolog, avdeling for traumatisk hjerneskade ​

Helse​​vesenets oppbygging

Be​​​hov

Ved øyeblikkelig hjelp får pasient 100% oppmerksomhet og behandling. Dette reduseres etter hvert som pasienten blir friskere. Likevel opplever pasienter og pårørende for lite hjelp og forskjell på heletjenester, til tross mye samtaler om temaet. Noe av dette kan skyldes manglende innsikt i tjenestens oppbygging. Hvordan kan dette gjøres bedre?

Effe​kter

 • ​Økt forståelse kan gi mindre frustrasjon hos pasient/pårørende.
 • Mindre tidsbruk for samtaler om samme tema

Sta​tus og mulig tilnærming

 • ​I dag forberedes pasienter og pårørende muntlig og til dels skriftlig på overføring til annet helsenivå. Mye info er å finne på internett, men ikke samlet. Mange pasienter sliter med å huske, henge med i lengre samtale, eller å lese mye.
 • UX-design, film/ media eller annet

Idehaver​/forankring

Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver

Pårø​rendereisen

Reservert til studenter ved Høyskolen i Østfold tom. 31. desember 2022

Unge hender holder rundt eldre hender

Beho​v

Pårørende er ikke kjent med helsesektoren når deres kjære nettopp har blitt overført til Sunnaas fra akuttbehandling. De er usikre på sin egen rolle, - hva vi forventer av dem og hva de vil få tilbud om. I tillegg opplever vi at mye informasjon de mottar ikke huskes så godt i den stressfylte situasjon de er i og at mye må gjentas. Hva kan bedres?

Effekter

 • ​Bedre informerte pårørende kan bruke mer tid på sin kjære.
 • Tid med ansatt kan brukes til mer enn gjentagelser

Status og mulig tilnærming

 • ​Tilbud til pårørende beskrives på sykehusets hjemmeside, i velkomstmapper og vi formidler muntlig, men vi har kanskje glemt å spørre pårørende om hvordan de vil ha det?
 • Tjenestedesign, UX-design, film/ media eller annet

Idehaver/for​​ankring

Marianne Marki, avdelingsleder, avdeling for mulittraume, nevrologi og brannskade.

Samtaleforsterker 

Reservert til studenter ved OsloMet tom. 31. desember 2022

B​​ehov

En del pasienter i sykehus og mange eldre strever med både hørsel og redusert motorikk i fingre/armer. Dette gir betydelige utfordringer med bl.a. høreapparat og øreplugger. Samtaleforsterkere i halskjede følger ikke hodebevegelser. Vanlige øreklokker har bøyle for issen som kan være vanskelig å nå. Kan utformingen endres til å passe en enhåndsbruker?

Effekter

 • ​Øke sosial deltagelse, redusere ensomhet. 
 • Mindre behov for assistanse ved god utforming.

Stat​​us og mulig tilnærming

 • ​Sykehuset har ikke spesiell oppmerksomhet på hjelpemidler knyttet til hørsel og henviser lokalt, men har aktuell pasientgruppe.
 • Produktdesign eller annet

Idehaver​/forankring

Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver 

Hvor​​dan formidle fallrisiko til pasienter og pårørende? 

Strekmenneske som illustrer en person som faller

Be​​hov

Pasient falt på toalettet med pårørende på naborom. Dette til tross for at pasient og pårørende nylig var blitt informert av sykehuspersonell om fare for fall. Pasienten har nedsatt innsikt i egne begrensninger og han har betydelige språkproblemer, både å forstå og å uttale seg. Pårørende har ikke norsk som hovedspråk. 

Pårørende burde ikke latt sin kjære gå alene på toalettet Kan det skyldes at hun ikke hadde forstått personalets informasjon?

Effe​kter

 • ​At informasjon om fallfare forstås av alle.
 • At fall forhindres.

Status og mulig tilnærming

 • ​Sykehuset har en rutine for informasjon til pasient og pårørende om risiko for fall.
 • Pasientsikkerhetsutvalget skal ha tilbakemelding innen 2022.
 • Tjenestedesign, UX-design, film/ media eller annet

Ide​​haver/forankring

Åste H. Schjølberg, kvalitetsrådgiver 

Forflyt​ningsvingen

Sykepleier hjelper en dame over fra benk til en stol med en forflytningsvinge

Beh​​ov

Forflytningsvingen er et enkelt, bærbart brett med glatt overflate og uten løse deler til bruk i forflytning. Målgruppen er personer med ryggmargskade og nevrologiske sykdommer som har utfordringer med overflytting.

Effek​​ter

 • ​Økt selvstendighet for pasient
 • Behov for færre hjelpemidler
 • Trygghet og lav risiko for skader ved overflytting mellom stoler.

Status og mulig tilnærming

 • ​Gründer har etter mange år i klinikken lagd egne utgaver av forflytningsvingen, men ønsket å få dette ut i markedet. Semcon Devotek hjalp med formgiving og støpeform, Inven2 ser potensialet, men det mangler fremdeles avklaringer av materialer og god nok analyse av marked og leverandører. 
 • Produktdesign og entreprenørskap eller annet.

Gr​ünder

Unn Svarverud, ergoterapeut 

Å smi​nke seg selv

Illustrasjonsbilde av to damer som tar på leppestift

Beh​ov

Å ha redusert håndfunksjon reduserer ikke nødvendigvis behovet for å sminke seg. Imidlertid er det ikke alltid hjelpere er så flinke, har nok tid eller synes det er en viktig nok oppgave. Hvordan kan teknologi hjelpe helt eller delvis med å påføre sminke?

Effekter

 • Økt selvstendighet og velvære for person som ønsker å være sminket

Status og mulig tilnærming

 • Pasienterfaringer og innspill
 • Erfaringer fra hjelpere i sykehus og kommune
 • Helseteknologi, produktdesign eller lignende
 • At klærne ikke passer

Beh​​ov

Det er ikke alltid det er greit eller ønskelig å stille i klær i lycra eller i mykt collagegenser-stoff. Mange som sitter i rullestol opplever at fabrikkproduserte klær ikke passer så godt; overflødig stoff over magen, stramme bukselinninger, at buksa blir for kort i livet eller at det er unødvendig stor punkt-slitasje. I verste fall kan feil klær gi skade på hud og vev. Kan kropps- scanning kombinert med mønsterprogrammering gi tilpassede mønstre for hobbysøm? 

Effe​kter

 • ​Økt velvære og valgfrihet

Status og mulig tilnærming

 • ​Pasienterfaringer og observasjoner for behov og innspill
 • Sykepleietjeneste for påkledningshjelp
 • Helseteknologi(scanning), datateknologi og tekstilfag

Å ta på støttest​rømpene selv

Be​hov

Mange pasienter etter hjerneslag må ta i bruk støttestrømper (anti-trombose strømper) for å forebygge nye blodpropper og ødemer. Strømpene er svært trange og nesten umulig å få på og av selv. På sykehus kan påkledninghjelp komme raskt, mens hjemme må man vente på pårørende eller kommunens hjemmesykepleie. Kan teknologi gi selvstendighet?

Effek​ter

 • ​Økt selvhjulpenhet hos pasient
 • Redusert behov for offentlig helsetjeneste

Status og mulig tilnærming

 • ​Erfaring og observasjon av pasient(er)
 • Erfaringer og demonstrasjon av sykepleier/ hjemmesykepleie
 • Helseteknologi, produktdesign

Idehaver/foran​kring

Anne Kraby/Kristin Sundelius, fag- og systemansvarlig sykepleier​

​IKT-en​gel elle​​r IKT-djevel?

«psst, - kan ikke du vise meg hvordan jeg innkaller til møter..?»

Ansatte i sykehuset er kjent med at vi er i en digital utvikling og stadig flere tjenester endres. Samtidig tas det for gitt at digital basiskunnskapen er på plass. Det er den ikke.

Behov for karlegging av hjelpebehov på basisnivå samt utforming og utprøving av en ny tjenestemodell. 

Ef​f​​​ekt

Erfaringer for å ta med i større implementeringer.

Status​​ og​​​ mulig tilnærming

Det har vært stadig utvikling i opplæring av digitale løsninger fra generell klasseromsundervisning til lokalt tilpasset i lengde, innhold, tilbudt tilstedeværelse. Vi lurer nå på om litt mer «tvang» må til, - at ansatte faktisk må vise at de mestrer (kvalifiserer seg) og ikke kun kvitterer for deltatt på kurs. Hvordan få dette til på en god måte i en blandet ansattgruppe?

Ble det slik​ ​​vi håpet?​

Avdeling for oppfølgning utvikler en digital løsning for at pasienter i forkant av kontrollopphold kan melde ifra om egen helsestatus. Dette bør gi mer tilpasset opphold for pasienten, men det skaper samtidig annen måte å arbeide på for ansatte. Hvor fornøyde er pasienter og ansatte med en slik endring?

Effek​​​t

Kartlegging kan vise områder som trenger forbedring. Erfaring benyttes videre i avdeling for funksjonsvurdering, som også ønsker en tilsvarende løsning

Status o​g​ mulig tilnærming

Det finnes tilgjengelig materiale for prosess så langt, inkl. noe opptegnelser om hva som var før tiltak ble iverksatt. Spørreundersøkelser eller intervjuer til et utvalg pasienter og til mest involverte ansatte, samt en prosesskartlegging? 

Id​​​e​​haver

Hege Teslo, avd.leder, avdeling for oppfølgning​​​

​​Sunnaashistorien

Bilde av et maleri hvor en person sitter i en båt på fjorden. Sunnaas skimtes i bakgrunnen

Rolf Sunnaas, grunnleggeren av Sunnaas sykehus, strakk seg mot stjernene, mot sitt Soria Moria. Det å ha drømmer og visjoner er viktig og ikke minst når livet er gått en imot. Både pasienter og ansatte kan bli inspirerte av hans historie. I tillegg til han og hans kone, Birgit, er Sunnaas tuftet på mange andres arbeid, erfaringer og gode historier. Det er gartnere og doktorgrader, egenproduserte hjelpemidler, handicapidrett og internasjonalt arbeid. Hvordan overføre det beste fra historien til inspirasjon for nye pasienter og nye ansatte?

Ef​fekt​​

​​Nyansatte som kan legge innhold i våre verdier: engasjement, profesjonalitet og glede. Pasienter og gjester kan bli inspirerte og også få gode samtaletemaer om historien er lett tilgjengelig

Stat​​us og mulig til​​nærming

​​Det finnes et foto/ bildearkiv, mye finnes i bilderammer i Historisk løype. Videre har vi gjenstander og en «historiebok». Aktuelt for Kulturformidlere eller andre

I​​de​​​​haver

Ann-Sissel, enhetslede​​r, sykehusservice​

​Rewilding

Uteområder med barskog. Bildet er tatt nedenfra mot en sti som går oppover gjennom lyng og små busker

«Vi har også flotte uteområder og vakre parker, - men Sunnaas sykehus har urørte arealer! Det er helt unikt. Pass på dem i kommende byggefase!» fra sykehusleder fra Belgia i workshop vår 2022

Hvilke urørte områder ved sykehuset har vi, hva kan tilbakestilles/ rewilding, - hvordan kan dette gjøres?

Effekt

​​Hva kan dette bety for pasienter og ansatte (biophilic kvalitet), for pollinerende insekter og for å redusere behov for plenklipping? 

Status og mulig tilærming

​​​En utdyping av temaet, beskrivelse av muligheter, skisse av arealer og lignende.
Mulige studieretninger innen natur og utemiljø

Idehaver

​David Brasfield, miljøleder, enhet for ​personal- og virksomhetsstyring​​​​

​​
 
Fant du det du lette etter?