HELSENORGE
For næringslivet og ikke-helsefaglige studenter

Utfordringer vi ønsker løst

Her finner du oversikt over eksempler på utfordringer og problemstillinger fra ansatte eller pasienter som næringslivet eller ikke-helsefaglige studenter kan hjelpe til med å løse. 

​Hvis du ønsker å utføre et studie ved Sunnaas sykehus så ønsker vi at temaet er noe våre pasienter, ansatte eller driften kan dra nytte av. Vi har dessverre lite kapasitet for å tilrettelegge for egne tema.

Hvis du sitter på gode idéer som du tror vi trenger, så meld det gjerne i Induct sammen med en god beskrivelse av idéen. Resultater av studentarbeider må budsjetteres og vedtas før d​et kan virkeliggjøres, men vi ser at mange prosjekter kan realiseres selv med lite midler.

Meld din interesse i Induct

Her kan du laste ned en oversikt over utfordringer vi ønsker løst (pdf)

​Pasientenes egentreningsstasjon

Ung kvinne trener foran bærbar datamaskin

Behov

Flere pasienter i Sunnaas sykehus har kapasitet til mer trening på kveld og i helger, men det er ingen til å instruere. Kan touchskjerm med enkle øvelser, kombinert med støttehåndtak / barrer plassert i korridor motivere til egentrening?
Hvilke øvelser kan benyttes, hvor skal utstyret plasseres, hvordan sikre tilstrekkelig sikring mot fall og vil noe slikt bli brukt?

Effekt

Mer trening hos motiverte pasienter.

Status og mulig tilnærming

Undersøke valg av øvelser med fysioterapeuter, plassering av utstyr med eiendom, sikkerhetsvurdering o.l. ved fysioterapeut, intervjue pasienter om erfaringer.
Kan passe for studenter innen produktdesign, gjerne sammen med helsefag: idrettspedagog, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Idehaver 

Charlotta Hamre, fagansvarlig fysioterapi

Fargepalett for interiør

Eksplosjon av farger

Behov

Sunnaas sykehus har møbler i pasientrom, i fellesarealer og i kontorer, innkjøpt i ulike tidsepoker og av forskjellige leverandører. Farger og materialer varierer stort og når møbler må flyttes, lånes bort eller erstattes ser det lett tilfeldig og rotete ut. Nye møbler kjøpes inn med krav til renhold og holdbarhet (innkjøpsregelement), men med fritt valg av farger. Kan en vedtatt fargepalett på møblene øke harmoni, sikre lengre bruksverdi og kanskje tydeliggjøre omgivelser for pasienter som trenger slikt?

Effekt

Sikre et mer helhetlig/harmonisk fysisk miljø. 

Status og mulig tilnærming

Undersøke ulike forhold: sykehusets pasientgruppe og mulige utfordringer knyttet til fargevalg? Sykehusets grafiske fargepalett, - kan den benyttes også i interiør? Hvilke krav til universell utforming bør vi ta hensyn til for farger i interiør
Kan passe for studenter innen Interiørdesign eller annet. 

Idehaver

Steinar Østli Andreassen, eiendomssjef

Fleksibel arealbruk

Snegle med sneglehus

Behov

Sunnaas sykehus er snart 70 år. Byggene er statiske, mens tjenestene til pasientene endrer seg i takt med tiden. Det gjør også ansattes krav til sine omgivelser og vi må flytte og endre på det vi har. Akkurat nå trenger vi å endre kontorarealene. Etter covid bruker vi mye mer digitale møter, men dette forstyrrer kollegaer i felleskontorer. Med mobiltelefon og laptop, - må terapeut virkelig helt tilbake til kontoret for å skrive notat i pasientjournal? Hva kan gjøres med kontorsituasjonen?

Effekt

Mindre forstyrrelser i felleskontor, mindre unødvendig transport mellom kontor og pasientrom, mer effektiv bruk av ansattes tid.

Status og mulig tilnærming

Studenter vil få tilgang til byggtegninger, kan intervjue ansatte, gjennomføre observasjoner, prototypeutprøving o.l. 
Passer for arkitektstudenter, logistikk og andre.

Idehaver

Geir Ove Karlsson, prosjektleder

Sammenheng og forskjell

Hender som holder tannhjul

Behov

Sunnaas har store mengder mapper og filer på sitt digitale fellesområde/filutforsker, noe tilgjengelig for alle og annet er begrenset til hver avdeling.
Fellesområdet brukes for å ha tilgjengelig dokumenter som kan brukes av flere i avdelingen, eller av hele organisasjonen. Dette har vokst til
en enorm mengde mapper med liten oversikt. Det er vedtatt at fellesområdet skal flyttes til teams/intranett/sharepoint i en skyløsning.
Det trengs nye retningslinjer for felles struktur, rettigheter og ansvar, samt opprydding og sletting.

Effekt

Raskere og enklere tilgjengelighet til felles dokumenter.

Status og mulig tilnærming

Dette er et stort arbeid som må gjøres med mange involverte. Arkivleder gir innføring i dagens praksis og føringer for bruk av Teams. Studentene oppfordres til å foreslå en god organisering i ny skyløsning.
Kan passe for studenter innen arkivering, logistikk, tjenestedesign eller andre

Idehaver 

Tore Øverhaug, arkivleder

​Teknologi pasienter selv kan benytte

Mann i rullestol som bruker PC

Behov

I workshop med utvidet ledergruppe kom forslag om at pasienter i større grad bør kunne delta i/ overta delfunksjoner i bruk av teknologi under sitt sykehusopphold. Pasienter er etter utskrivelse forventet å fungere på linje med andre i en digital verden. Trening i digitale verktøy kan være en viktig utvikling av sykehusets rehabiliteringstilbud. Hvilke pasienter vil være aktuelle i oppstart, hvordan skal forhold legges til rette og hvilke tjenester bør de gjøre selv (etter evt. trening) ? Hva må i så fall endres hos ansattes oppgaver og forventninger? Trengs det nye tjenester?

Effekt

Motvirke digitalt utenforskap, muligens på sikt redusere ansattes arbeidsoppgaver.

Status og mulig tilnærming

Intervjue pasienter, klinisk personell, teknologer, LMS. Workshops for bruk av f.eks. HelseNorge.no.
Passer studenter innen tjenestedesign, pedagoger, UX-design o.l.

Idehaver

Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver 

Rewilding

Skog og planter i urørt natur

Behov

«Vi har også flotte uteområder og vakre parker, men Sunnaas sykehus har urørte arealer! Det er helt unikt. Pass på dem i kommende byggefase!» fra sykehusleder fra Belgia i workshop vår 2022. 
Hvilke urørte områder ved sykehuset har vi, hva kan tilbakestilles/ rewilding, hvordan kan dette gjøres?

Effekt

Hva kan dette bety for pasienter og ansatte (biophilic kvalitet), for pollinerende insekter og for å redusere behov for plenklipping? 

Status og mulig tilærming

En utdyping av temaet, beskrivelse av muligheter, skisse av arealer og lignende.
Mulige studieretninger innen natur og utemiljø

Idehaver

David Brasfield, miljøleder, enhet for personal- og virksomhetsstyring

Sunnaashistorien

Maleri av mann som ror på Oslofjorden og kikker opp mot Sunnaas sykehus

Behov

Rolf Sunnaas, grunnleggeren av Sunnaas sykehus, strakk seg mot stjernene, mot sitt Soria Moria. Det å ha drømmer og visjoner er viktig og ikke minst når livet er gått en imot. Både pasienter og ansatte kan bli inspirerte av hans historie. I tillegg til han og hans kone, Birgit, er Sunnaas tuftet på mange andres arbeid, erfaringer og gode historier. Det er gartnere og doktorgrader, egenproduserte hjelpemidler, handicapidrett og internasjonalt arbeid. Hvordan overføre det beste fra historien til inspirasjon for nye pasienter og nye ansatte?

Effekt

Nyansatte som kan legge innhold i våre verdier: engasjement, profesjonalitet og glede. Pasienter og gjester kan bli inspirerte og også få gode samtaletemaer om historien er lett tilgjengelig.

Status og mulig tilnærming

Det finnes et foto/ bildearkiv, mye finnes i bilderammer i Historisk løype. Videre har vi gjenstander og en «historiebok». Aktuelt for Kulturformidlere eller andre.

Idehaver

Ann-Sissel, enhetsleder, sykehusservice

Ble det slik vi håpet?

Person som holder et nettbrett

Behov

Avdeling for oppfølgning utvikler en digital løsning for at pasienter i forkant av kontrollopphold kan melde ifra om egen helsestatus. Dette bør gi mer tilpasset opphold for pasienten, men det skaper samtidig annen måte å arbeide på for ansatte. Hvor fornøyde er pasienter og ansatte med en slik endring?

Effekt

Kartlegging kan vise områder som trenger forbedring. Erfaring benyttes videre i avdeling for funksjonsvurdering, som også ønsker en tilsvarende løsning.

Status og mulig tilnærming

Det finnes tilgjengelig materiale for prosess så langt, inkl. noe opptegnelser om hva som var før tiltak ble iverksatt. Spørreundersøkelser eller intervjuer til et utvalg pasienter og til mest involverte ansatte, samt en prosesskartlegging? 

Idehaver

Hege Teslo, avd.leder, avdeling for oppfølgning

Å ta på og av støttestrømpene selv

Støttestrømpe som dekker hele benet

Behov

Mange pasienter etter hjerneslag må ta i bruk støttestrømper (anti-trombose strømper) for å forebygge nye blodpropper og ødemer. Strømpene er svært trange og nesten umulig å få på og av selv. På sykehus kan påkledninghjelp komme raskt, mens hjemme må man vente på pårørende eller kommunens hjemmesykepleie. Kan teknologi gi selvstendighet?

Effekter

 • Økt selvhjulpenhet hos pasient
 • Redusert behov for offentlig helsetjeneste

Status og mulig tilnærming

 • Erfaring og observasjon av pasient(er)
 • Erfaringer og demonstrasjon av sykepleier/ hjemmesykepleie
 • Helseteknologi, produktdesign

Idehaver/forankring

Anne Kraby/Kristin Sundelius, fag- og systemansvarlig sykepleier

Hvordan formidle fallrisiko til pasienter og pårørende? 

Piktogram av mann som faller

Behov

Pasient falt på toalettet med pårørende på naborom. Dette til tross for at pasient og pårørende nylig var blitt informert av sykehuspersonell om fare for fall. Pasienten har nedsatt innsikt i egne begrensninger og han har betydelige språkproblemer, både å forstå og å uttale seg. Pårørende har ikke norsk som hovedspråk. 
Pårørende burde ikke latt sin kjære gå alene på toalettet Kan det skyldes at hun ikke hadde forstått personalets informasjon?

Effekter

 • At informasjon om fallfare forstås av alle.
 • At fall forhindres.

Status og mulig tilnærming

 • Sykehuset har en rutine for informasjon til pasient og pårørende om risiko for fall.
 • Pasientsikkerhetsutvalget skal ha tilbakemelding innen 2022.
 • Tjenestedesign, UX-design, film/ media eller annet

Idehaver/forankring

Åste H. Schjølberg, kvalitetsrådgiver

Helsevesenets oppbygging

Nærbilde av prosessillustrasjon i helsevesenet

Behov

Ved øyeblikkelig hjelp får pasient 100% oppmerksomhet og behandling. Dette reduseres etter hvert som pasienten blir friskere. Likevel opplever pasienter og pårørende for lite hjelp og forskjell på heletjenester, til tross mye samtaler om temaet. Noe av dette kan skyldes manglende innsikt i tjenestens oppbygging. Hvordan kan dette gjøres bedre?

Effekter

 • Økt forståelse kan gi mindre frustrasjon hos pasient/pårørende.
 • Mindre tidsbruk for samtaler om samme tema

Status og mulig tilnærming

 • I dag forberedes pasienter og pårørende muntlig og til dels skriftlig på overføring til annet helsenivå. Mye info er å finne på internett, men ikke samlet. Mange pasienter sliter med å huske, henge med i lengre samtale, eller å lese mye.
 • UX-design, film/ media eller annet

Idehaver/forankring

Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver

Vi forstyrrer hverandre

Mange personer som jobber i åpent landskap

Behov

De fleste av sykehusets 750 ansatte trenger å sitte på en kontorpult i løpet av dagen for å lese, skrive eller delta i digitale møter. Vi har i hovedsak felleskontorer og med økning i digitale møter forstyrrer dette kollegaer på samme kontor. Vi har ikke mange stillekontorer, "celle/telefonkiosker" er for dyre. Hva gjør vi?

Effekter

 • Forbedret arbeidsmiljø
 • Økt effektivitet?

Status og mulig tilnærming

 • Brukerundersøkelser for å finne utfordringer og mulige løsninger da disse kan variere i sykehuset, personvern, arbeidsmiljø, produktutvikling eller forbedring av eksisterende?
 • Tjenestedesign, produktdesign, endringsledelse og annet.

Idehaver/forankring

Sveinung Tornås, innovasjonssjef

Bedre søknader

Hånd som holder penn og fyller ut skjema

Behov

Behandlende lege i avdeling for funksjonsvurdering bruker mye tid på å behandle søknader. Søknadene kommer fra landets fastleger på vegne av pasienter som trenger inneliggende opphold i Sunnaas sykehus for å få en tverrfaglig vurdering av arbeidsevne, kjøreferdigheter, rehabiliteringspotensiale og smertevurdering. Søknader er ofte ufullstendige eller upresise og tid brukes på å innhente mer informasjon. I tillegg synes en del pasienter å være for lite orientert om hvilket tilbud de faktisk har fått ved oppmøte.

Effekter

 • Godt forberedt og riktig pasient til riktig tilbud
 • Mindre tidsbruk hos søknadsbehandlende lege

Status og mulig tilnærming

 • Brukerundersøkelser hos noen fastleger, innsikt i dagens rutine, 
 • Tjenestedesign, film, med flere

Idehaver/forankring

Kikki Leirvaag, avdelingsleder funksjonsvudering

Pårørendereisen

Reservert til studenter ved Høyskolen i Østfold tom. 31. juni 2023
Unge hender som holder i gamle hender


Behov

Pårørende er ikke kjent med helsesektoren når deres kjære nettopp har blitt overført til Sunnaas fra akuttbehandling. De er usikre på sin egen rolle, - hva vi forventer av dem og hva de vil få tilbud om. I tillegg opplever vi at mye informasjon de mottar ikke huskes så godt i den stressfylte situasjon de er i og at mye må gjentas. Hva kan bedres?

Effekter

Bedre informerte pårørende kan bruke mer tid på sin kjære.
Tid med ansatte kan brukes til mer enn gjentagelser.

Status og mulig tilnærming

Tilbud til pårørende beskrives på sykehusets hjemmeside, i velkomstmapper og vi formidler muntlig, men vi har kanskje glemt å spørre pårørende om hvordan de vil ha det?

Tjenestedesign, UX-design, film/ media eller annet

Idehaver/forankring

Marianne Marki, avdelingsleder, avdeling for mulittraume, nevrologi og brannskade.

Noe jeg har glemt?

Reservert til studenter ved Høyskolen i Østfold tom. 31. juni 2023
tegning av mann med spørsmålstegn over hodet

​Behov

Ledere med personalansvar har svært mye å huske på:
Henvendelser og oppfølginger i personalsystemet GAT, kvalitetsarbeid i KE, budsjett og bestilling i i-procurement, utviklingsprosjekter sammen med IKT, og mye mer. Hvordan få enkel oversikt over alt jeg må huske på?

Effekter

 • Bedre arbeidsforhold for leder
 • Økt kvalitet
 • Mindre tid til unødvendig administrasjon

​Status og mulig tilnærming

 • Danne oversikt over utfordringer og oppgaver for digital prototype. 
 • Tjenestedesign, UX design, endringsledelse og annet.

Idehaver/forankring

Ingvild T. Nes, kvalitetsrådgiver
 Fant du det du lette etter?