HELSENORGE
For ikke-helsefaglige studenter

Forslag til studentoppgaver

Her finner du en oversikt over utfordringer og problemstillinger fra ansatte eller pasienter som de ønsker at studenter kan hjelpe til med.

Eksemplene kan også være tips til utgangspunkt for et samarbeid mellom næringslivet og sykehuset.

​Hvis du ønsker å utføre et studie ved Sunnaas sykehus så ønsker vi at temaet er noe våre pasienter, ansatte eller driften kan dra nytte av. Vi har dessverre ikke kapasitet for å tilrettelegge for egne tema.

Hvis du sitter på gode idéer som du tror vi trenger, så meld det gjerne i Induct sammen med en god beskrivelse av idéen. Resultater av studentarbeider må budsjetteres og vedtas før det kan virkeliggjøres, men vi ser at mange prosjekter kan realiseres selv med lite midler.

Meld din interesse i Induct

Utvikle spesialutstyr for måling av armstyrke hos rullestolbrukere

Behov

Mange personer med nevrologiske skader (slag, ryggmargsskadde, etc.) eller sykdommer har en redusert armfunksjon. Det er utfordrende å måle armstyrke, spesielt blant rullestolbrukere da dagens medisinsk teknisk utstyr ikke er tilpasset denne målgruppen. Derfor har rehabiliteringsfeltet behov for et "testapparat" som kan brukes til å gjøre reproduserbare målinger av armstyrken. For å sikre en standardisert testposisjon bør testapparatet kunne tilpasses den enkelte brukerens biometriske egenskaper og (ev.) rullestolen. Selve styrkemålinger er tiltenkt å gjøres med Musclelab systemet (Ergotest Innovation) som er enkelt å integrere.

Idéhaver/forankring

Eivind Lundgaard (fysioterapeut, MSc), forskningsavdelingen

Status og mulig tilnærming

Fagmiljøet på klinisk fysiologisk laboratorium har noen klare kravspesifikasjoner til produktet som skal utvikles, men trenger bistand til valg av material, design og videreutvikling. Tegninger, bilder og erfaringer av vår første prototype kan tilsendes ved behov.

Aktuell kompetanse

 • Teknologi
 • Produktdesign
 • Teknikk
 • Entrepenø​rskap

Smitteavfall, komprimere

Behov

Utvikle «noe» som komprimerer smitteavfall sikkert og hensiktsmessig

Idéhaver

Jon Ivar Sørland, enhetsleder regional koordinerende enhet

Kort begrunnelse

Smitteavfall samles i spesialavfallsbokser som fylles tre fjerdedeler opp. Boksene og transporten er svært kostbar. Det er mye luft i smitteboksene. Hvordan kan smitteavfall komprimeres for å spare miljøet og redusere utgiftene?

Status og mulig tilnærming

Denne produktutviklingen er kun på idestatiet og uten oppdatert sjekk av mulig eksisterende løsninger som matcher dagens avfallshåndtering. Produktutvikling eventuell forbedring av eksisterende. Kunnskap om materialer som komprimeres og sikkerhetsrisiko.

Aktuell kompetanse

 • Teknologi
 • Produktdesign
 • Teknikk
 • Entrepenørskap

Desinfisere behandlingsutstyr

Behov

Utvikle «noe» som erstatter manuelt arbeid ved å desinfisere behandlingsutstyr.

Idéhaver

Anne-Marthe Sanders, fagsjef ergoterapi

Kort begrunnelse

Ergoterapeuter og fysioterapeuter bruker mye behandlingsutstyr av mindre størrelse i pasientbehandling, for eksempel manualer og utstyr til finmotorikk. Alt skal sprites etter bruk. Dette er et manuelt arbeid som tar mye tid.

Status og mulig tilnærming

Produktutvikling, idefase, eventuell forbedring av eksisterende.
Kunnskap om hygiene, kjemi, arbeidsmiljø.

Aktuell kompetanse

 • Produktdesign
 • Teknikk/robotikk
 • Entrepenørskap

Sporingsteknologi

Behov

Kartlegge ulike teknologisk virkning i gammelt bygg med ulik bygningsmessig kvalitet.

Idéhaver

Bjørn Kleven, IKT-rådgiver

Status og mulig tilnærming

​​Utprøving av eksisterende teknologi for å kartlegge forskjeller i sendte signaler, - om de går for langt (eks. til etasjen over), eller for kort. Kunnskap ønskes om type teknologi for å unngå at signaler ikke går for langt ( eks. til etasjen over), eller for kort

Videokonferanser - ressurssparing og klimaregnskap

Behov

Beskrive og kvantifisere ressurssparing og reduksjon av klimagassutslipp knyttet til bruk av virtuelle møteplattformer i sykehus, med Sunnaas sykehus som case.

Idéhaver

David Brasfield, miljøleder

Kort begrunnelse

Sunnaas sykehus og andre sykehus i Norge driver med utstrakt bruk av virtuelle møter som erstatter behovet for fysiske møter, herunder virtuelle konsultasjoner. For å sikre en samfunnstjenlig videreutvikling av slike tjenester vil det være viktig å dokumentere ressurssparing og kvalitative endringer som økt bruk av virtuelle konsultasjoner innebærer.

Status og mulig tilnærming

 • Tematisk beskrivelse
 • Kvantifisering av ressursbruk i videokonsultasjon kontra fysisk møte
 • Beskrivelse av kvalitative konsekvenser
 • Analyse
 • Forslag til fremtidig utvikling og bruk av teknologien

Aktuell kompetanse

 • Samfunnsøkonomi
 • Sosialøkonomi

Teknologi og innovasjonsportefølje med belastning

Behov

Vi trenger en bedre tjeneste knyttet til bruk av porteføljesystemene våre for å kunne opparbeide en bedre oversikt over belastninger for pågående arbeid med ny teknologi. Dette vil være til stor hjelp for å kunne planlegge både samtidige og fremtidige tiltak.

Idehaver/forankring

Sonja Erlenkamp, rådgiver innovasjon

Kort begrunnelse for behov

Sunnaas sykehus har mange teknologi- og innovasjonsprosjekter under utvikling og i implementering, og flere kommer som følge av vedtak på overordnet nivå i Helse Sør-Øst.

Implementering og prosjektarbeid tar imidlertid mye kapasitet i organisasjonen som tid til utvikling, opplæring og ny læring, og trening i å ta vekk uhensiktsmessige arbeidsmåter.

Sunnaas sykehus har to porteføljestyringssystemer (en for innovasjon og en for teknologi) som skal gi oversikt over pågående tiltak og tiltak vi vet kommer. Systemene er delvis pålagt fra overordnet hold og er i drift, men det som mangler per dags dato er en god driftstjeneste for at rapporter og oversikter når beslutningstakere når, og hvis, de trenger det.

Det er behov for en tjeneste som

 • sikrer at informasjon inn og ut av systemene er pålitelige, korrekte og så fullstendige som mulig
 • informasjonen som ligger i systemene når relevante beslutningstakere på rett tidspunkt

Status og mulig tilnærming

 • generell innføring i Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus digitale strategi
 • tilgang og/eller informasjon i nærliggende porteføljer (Induct og CAPPM)
 • behovskartlegging hos aktuelle beslutningstakere
 • skissering av løsningsforslag med påfølgende diskusjoner og innspill

Aktuell kompetanse

BA (?) og MA innen systemorientert design, tjenestedesign, informatikk, logistikk eller bedriftsanalyse.

Uniformer ødelegges i vask ved at lommene ikke er tømt

Behov

Alt klinisk personell bruker uniform i sitt arbeid med pasienter ved sykehuset. Uniformen skiftes daglig. Den ansatte henter ren uniform, bruker den gjennom vakten og legger den brukte uniformen til vask. En del av prosedyren for å legge uniform til vask er å tømme lommene fullstendig. Penner, tyggis, eller enda verre, medisinsk utstyr, er blitt gjenfunnet på vaskeriet. Tøy sjekkes i dag manuelt før vask. Dette tar tid og er dyrt. Likevel skjer det at en penn eller tusj ødelegger en hel maskin med uniformer. Dette påfører sykehuset ekstra utgifter og vi trenger endringer.

Lapper, skilt, muntlige oppfordringer har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Kan en «lyddusj» med beskjed om å tømme lommene ved skittentøystativet forhindre feil? Eller hva med nytt og gjennomsiktig materiale i lommene? Eller en optisk gjenkjenning av uønsket materiale? Kanskje kan det være helt andre løsninger som er aktuelle? 

Problemstillingen gjelder for alle sykehus.

Idéhaver/forankring

Ann-Sissel Pettersen, enhetsleder sykehusservice

Status og mulig tilnærming

 1. Observasjon og samtale med klinikere ved/i garderoben, samt det sykehuset har av innsamlet informasjon.
 2. Bistand til å komme i kontakt med det eksterne vaskeriet for observasjon og samtale med medarbeidere.
 3. Eventuell utprøving/test av foreslått løsning med observasjoner og intervjuer.

Aktuell kompetanse

B​A innen studier som lydteknikk, atferdspsykologi, tekstildesign, helseøkonomi, logistikk, tjenestedesign, produktdesign.

Bevegelsesfrihet med O2 apparat

Behov

En hjemmeboende dame (pasient i kommunehelsetjenesten) kom med denne utfordringen:

«Jeg har KOLS og har nettopp fått «slange i nesen», og er altså koplet til en O2 maskin hele tiden. Maskinen er stor og står i stua og det er en lang plastslange, så jeg kan gå inn på kjøkkenet og på WC, men jeg bruker også rullator og er redd for å falle. Slangen er stadig i veien. Kan dette ordnes slik som ledningen i støvsugeren?»

Eller kan løsningen være noe helt annet? Behovet er bevegelsesfrihet samtidig med redusert lungefunksjon og fysikk.

Idehaver/forankring

Hjemmeboende pasient via innovasjonsrådgiver Anne Karine Dihle

Status og mulig tilnærming

 1. Intervju og observasjon av damen via videokonferanse.
 2. Utsjekk for eksisterende alternativer om annet kunne løst utfordringen, eller om det er ideer å kopiere.
 3. Tilbakemelding på forslag fra damen og fra innovasjonsrådgiver.

Aktuell kompetanse

BA innen produktdesign, helseteknologi eller annet.

Fant du det du lette etter?