Språktrening på avstand

Som følge av covid-19 er det nå flere afasirammende som har behov for språktreningstilbud fordi det ordinære tilbudet er redusert eller falt bort. Ved Sunnaas sykehus tilbyr vi nå språktrening per videokonsultasjon til utvalgte pasienter med afasi.

​Bakgrunn

I forbindelse med covid-19 epidemien vil flere personer med språk- og kommunikasjonsvansker oppleve at språktreningstilbud blir redusert eller opphører. Dette skjer som følge av føringer fra myndighetene, prioriteringer i helsevesenet og smittvernsmessige tiltak.

Språktrening ved videokonsultasjon vil være en alternativ måte å levere språktrening på i denne tiden, da det kan bidra til å hindre smitte og beskytte risikogrupper. Ved videokonferanse kan man motta telemedisinsk språktrening rett hjem via skjerm. Sunnaas har over flere år opparbeidet seg kunnskap og erfaringer med bruk av telelogopedi i forskningsprosjekter.

Forventede resultater

Sunnaas sykehus tilbyr enkelte pasienter språktrening via videokonsultasjon under covid-19. Tilbudets omfang avhenger av ressurser og vil være i samsvar med sykehusets beredskapssituasjon og øvrig drift.

Følgende pasienter er aktuelle for tilbudet:

  • Pasienter som nylig har gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med afasi
  • Pasienter som får redusert eller ingen språktreningstilbud pga. av pandemien
  • Pasienter som skal til primærrehabilitering ved Sunnaas sykehus og står uten språktreningstilbud i påvente av plass.
  • Pasienter som er primærpasient ved Sunnas sykehus og skrives ut til kommune/annen helseinstitusjon uten tilbud om videre språktrening.
  • Pasienter som er unge, har omsorg for barn eller forventes å kunne tilbakevende til arbeidslivet
  • Tilbudet er relevant for ovennevnte grupper så fremt det ikke er medisinske eller kognitive årsaker til hinder for at språktrening per videokonferanse kan etableres.

Status og fremdrift

Tjenesten er satt i drift og tilbudet er presentert via Sunnaas.no. Det er etablert kontakt med slagavdelinger i Helse Sørøst samt private og kommunale logopeder for å gi informasjon om tjenesten. 

Gevinstområder

  •  Pasienter med afasi får språktrening under Covid-19 
  • Man sparer reisekostnader ved å motta trening rett hjem 
  • Bruk av videokonsultasjon bidrar til å hinder smitte og skjermer sårbare grupper.

Varighet

04.2020 - 06.2020

Kontakt

Ved spørsmål om denne tjenesten kan man ta kontakt med veiledningstjeneste for rehabilitering tlf. 66 96 96 96.

Les mer om tilbudet "språktrening på avstand"

Prosjektleder

Hege Prag Øra
lege og ph.d.-stipendiat
Sunnaas sykehus HF
 

Fant du det du lette etter?