Innovasjonspartnerskap Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune

Prosjektet fokuserer på pasienter med hjerneslag og deres forløp fra akutt slagenhet til de er hjemme. I samarbeid med Innovasjon Norge er prosjektet restartet med Indre Østfold kommune som kommunal samarbeidspartner.

​Bakgrunn

Prosjektet bygger på Innovasjonspartnerskapsprosjektet "Ett slag for fremtidens helsetjeneste" som Center for Connected Care (C3) hadde sammen med partnerne i C3, Oslo kommune og Sunnaas sykehus. Prosjektet ble avsluttet 8. oktober 2019 i konkurransefasen, grunnet ulike syn på mulighetene i tilbudene/idéene som kom inn etter utlysningen.

Om prosjektet

I samarbeid med Innovasjon Norge er prosjektet restartet med Indre Østfold kommune som kommunal samarbeidspartner.

Prosjektet fokuserer på pasienter med hjerneslag og deres forløp fra akutt slagenhet til de er hjemme.

I det tidligere arbeidet ble det påpekt flere hindringer/utfordringer/flaskehalser. Det ble valgt å se særlig på muligheten for å sikre at den enkelte pasient/person kan fortsette sin rehabilitering og økning av funksjon i overgangen mellom døgnrehabilitering og komme hjem.

Av de om lag 12 000 personene i Norge som hvert år innlegges for hjerneslag, vil i løpet av det første året omlag en tredjedel gjenvinne full eller tilnærmet full funksjon og en tredjedel vil dø. Dødeligheten er nedadgående og tall i den senere tid, tyder på under 25 prosent dødelighet det første året (Riksstroke, årsrapport 2015). Den siste tredjedelen vil ha en varig funksjonshemning som påvirker dagliglivets aktiviteter og kan medføre avhengighet av andre.

Mange av de som overlever et hjerneslag, vil derfor trenge rehabilitering, og mange vil være avhengige av hjelp og støtte av andre mennesker og av samfunnet (Nasjonal retningslinje for hjerneslag).

Etter et hjerneslag kan pasienten ha funksjonsfall av både fysisk og kognitiv karakter. Tverrfaglig rehabilitering skal igangsettes på slagenhet i akuttsykehuset, og fortsette i det videre i forløpet slik at pasienten sikres best mulighet til å gjenvinne funksjoner. Et forløp for en pasient med hjerneslag vil innebære at pasienten får sitt behandling-/rehabiliteringstilbud fra flere aktører i helsetjenesten.

Mange erfarer at overganger mellom ulike tjenestenivå/enheter innebærer et brudd i rehabiliteringsprosessen som for mange pasienter medfører fall eller stillstand i funksjonsnivå.

Prosjektplan

Illustrasjon av de ulike fasene i prosjektet

Fase 1: Offentlig behov

Behovsanalyse (brukerreise, flaskehalser, gevinster)

 • Kunnskapsinnsamling
 • Identifisere og avdekke behov
 • Avgrensning og valg av problemet
 • Spesifisere krav og ønsker til løsning

Fase 2: Markedsdialog

Markedsdialog og gjennomføring av prosjektet

 • Offentliggjøring av behov
 • Sikre at løsningen ikke eksisterer i markedet
 • Dialog med forskningsmiljøer
 • Dialog gir input til kravspesifikasjonen

Fase 3: Konkurranse

Kvalifikasjonskrav

 • Utvelgelse av leverandører
 • Forhandlinger og delmål i utviklingsforløp

Fase 4: Utvikling av løsning

Konseptualisering/prototyping/testing

 • Gjennomføring av en eller flere innovasjonsprosesser
 • Testing og verifisering av løsning
 • Bud på løsningene som vil være tilgjengelige for kjøp
 • Samarbeid med følgekommuner/sykehus
 • Risikoavlastning/vederlag etter milepæler i utviklingen
 • Løsninger som har internasjonalt konkurransepotensial

Fase 5: Kjøp/marked

Nytt produkt/ny tjeneste - globalt marked

 • Beslutte kjøp av ferdigutviklet løsning i henhold til kjøpsopsjon
 • Ferdigstille og inngå kjøpsavtale
 • Kjøp og implementering
 • Spredning av løsning

Fremdrift

 1. Fase 1: Behov (september - desember 2020)

  Forankre innsikten og det behovet som det avsluttede prosjektet beskrev, og avklare gyldighet av dette for Indre Østfold kommune.

 2. Fase 2: Markedsdialog (januar - mars 2021)

  Dialog med markedet og andre eksperter om behovet som er beskrevet. Sentralt er å få dialoger og innspill fra næringslivet.

 3. Fase 3: Konkurranse (april – oktober 2020)

  Velge den leverandøren som har en idé til løsningen av det behovet som er beskrevet.

  Fasen følger en anskaffelse med disse aktivitetene

  • Kunngjøring av konkurransen

  • Prekvalifisering

  • Innlevering av tilbudene

  • Presentasjon og forhandlinger

  • Innlevering av endelig tilbud

  • Evaluering

  • Kontraktinngåelse

 4. Fase 4: Utvikling av ny løsning

  Sammen med leverandør skal Sunnaas sykehus og Indre Østfold utvikle en løsning på behovet som er beskrevet. Prosessen følger samme struktur og oppbygning som Statens standardavtaler. 

  Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne delen av prosjektet.

  Statens standardavtaler
 5. Fase 5: Kjøp og implementering

  Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune kjøper løsningen som er utviklet. Det avsluttede kjøpet må reguleres i konkurransegjennomføringen. Dette vil sannsynligvis bli i form av en kjøpsopsjon. Difi og Innovasjon Norge bistår i denne delen. 

Fant du det du lette etter?