En retrospektiv gjennomgang av pasientdata

Forebygge trykkskaderesidiv etter plastisk kirurgisk lappinngrep

Kirurgisk lappinngrep er funnet å være effektivt i behandling av personer med ryggmargskade og alvorlig trykkskade, men det er en risiko forbundet med inngrepet og risiko for trykkskaderesidiv i operasjonsområdet. Lite kunnskap fins om risikofaktorer for residiv.

​Hen​sikt

Oppnå kunnskap om forekomst av trykkskaderesidiv hos hjemmeboende personer med ervervet ryggmargskade etter lapp-plastikk, samt etablere kjennskap til potensielle risikofaktorer for trykkskaderesidiv.

Metode

Studien er kvantitativ, basert på retrospektiv gjennomgang av pasientdata til personer med ryggmargskade, som gjennomgikk lapp-plastikk fra 2008 til 2019.

Krysstabeller og logistisk regresjon ble benyttet for å finne sammenhenger mellom forekomst av trykkskaderesidiv og potensielle risikofaktorer.

Resulta​ter 

Antall inkluderte pasienter var 54. 47 menn (87%), og 7 kvinner (13%). Gjennomsnittsalderen ved operasjon var 51 år (SD= 12.7).

Forekomsten av trykkskaderesidiv var 46% (n= 25). Faktorer assosiert med risiko for trykkskaderesidiv var tidligere trykkskade over sitteknutene (68%, n= 15, p= 0.04), bruk av manuell rullestol (65%, n= 11, p= 0,04), paraplegi (60%, n= 21, p= 0.02), selvstendighet i stillingsendring (58%, n= 19, p = 0.04), samt mangel på bistand av brukerstyrt personlig assistanse (55%, n= 22, p= 0.01), og ingen oppfølging av spesialisthelsetjenesten (56%, n= 19, p= 0.04).

Konkl​usjon

Med denne overraskende høye residivforekomst, undres jeg på om nåværende forebyggende tilbud fra spesialisthelsetjenesten ikke dekker behovet som pasient og det lokale hjelpeapparat har for å forebygge trykkskade etter lapp-plastikk. Et strukturert opplæringsprogram og tett, personspesifikk oppfølging som er forutsigbar, samt god samhandling mellom tjenestenivåene, kan mulig bidra til fremtidige oppfølgingstilbud av god kvalitet, men her trengs det mer forskning.​

Prosjektsammensetning

  • ​​Anne Selsjord, prosjektleder og masterstudent, ​​avansert klinisk sykepleier Sunnaas sykehus​
  • Lena Leren, ph.d og universitetslektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN
  • Ingebjørg Irgens, overlege​​ og enhetsleder forskning Sunnaas sykehusSist oppdatert 24.02.2023