Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

Personer med ryggmargsskade har varierende grad av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser i muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle.

​Vivien Jørgensen, fysioterapeut, ph.d.-stipendiat

vivien.jorgensen@sunnaas.no

Prosjekttittel

Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade - med vekt på opplevelse av fall, risiko for å falle og karakteriska ved gange.

Hensikt med studien

 • Å beskrive opplevelser og erfaringer med fall, fallrisiko og fallskader hos gående personer med traumatisk ryggmargsskade.
 • Å beskrive og identifisere forekomst, omstendigheter rundt, medvirkende faktorer og konsekvenser av fall.
 • Å sammenlikne kinematiske og kinetiske parametere under gange med og uten samtidig kognitiv oppgave ("dual-task"), og å kalkulere omkostningene ved dual task.

Kort beskrivelse av prosjektet

Dette er et doktorgradsprosjekt hvor studien er tredelt:

Studie 1: Kvalitativ studie med dybdeintervju av ca. 15 gående personer med fall-erfaring. Analysemetode: Innholdsanalyse.

Studie 2. Prospektiv kohortstudie av til sammen 200 personer, hvorav 100 i Norge og 100 i Sverige. Pasienter rekrutteres i forbindelse med kontrollopphold i seksjon VO ved Sunnaas sykehus HF. Under dette oppholdet foretas baselinemålinger/intervjuer, og deretter følges deltakerne opp i ett år via regelmessige SMS for å registrere fall, og med telefonoppfølging ved fall, og rutinemessig hver 4 mnd. inntil avslutningsintervju etter 12 måneder.

Studie 3: 20 pasienter med gangfunksjon skal undersøkes i ganglaboratoriet med 3D ganganalyse for å se på kinematiske og kinetiske parametere under gange med og uten samtidige kognitive oppgaver.

Vitenskapelig betydning

Studien vil på sikt kunne føre til bedre ryggmargsskadespesifikke fallforebyggende programmer, og slik bidra til å redusere fall, fallskader og andre uønskede effekter av fall.

Eksterne medarbeidere

 • Emelie Butler Forslund, RehabStation Stockholm/Spinalis, Sverige
 • Kerstin Wahman, RehabStation Stockholm/Spinalis, Sverige
 • Claes Hultling RehabStation/Spinalis, Sverige
 • Åke Seiger, RehabStation Stockholm/Spinalis og Karolinska Insitutet, Sverige
 • Erika Franzén, Karolinska institutet, Sverige
 • Agneta Ståhle, Karolinska Instituet, Sverige

Prosjektdeltakere

 • Kirsti Skavberg Roaldsen, Prosjektleder/hovedveileder, fysioterapeut/forsker, ph.d.
 • Arve Opheim, Intern medarbeider, fagsjef fysioterapi, ph.d.
 • Johan K. Stanghelle, Intern medarbeider, forskningsdirektør, professor, dr.med.
Fant du det du lette etter?