HELSENORGE
Diagnostisk og prognostisk verdi av elektrofysiologiske målinger etter svært alvorlig hjerneskade

Diagnostisk og elektrofysiologiske målinger etter hjerneskade

Etter alvorlig ervervet hjerneskade vil noen pasienter forbli i en langvarig og noen ganger livslang tilstand med redusert bevissthet (disorders of consciousness; DoC). Grad av feildiagnostikk ved DoC er høy, og da særlig ved ikke å oppdage tegn til bevissthet. Nyere metoder for måling av hjerneaktivitet representerer et paradigmeskifte ved at mentale prosesser kan registreres uten krav til motorisk respons. Den elektroencefalografibaserte metoden Event-Related Potentials (ERP) er særlig lovende i denne sammenheng.

Solveig Lægreid Hauger, ph.d.-stipendiat

Solveig.LaegreidHauger@sunnaas.no

Hensikt med studien

Studiens siktemål er todelt ved at man ønsker å undersøke både diagnostisk og prognostisk nytteverdi av den elektrofysiologiske metoden Event Related Potensials ved alvorlig ervervet hjerneskade.

Kort beskrivelse av prosjektet

Begge delstudiene benytter et auditivt eksperimentelt design med passive og aktive oppgavebetingelser, med stimuli som spenner fra ikke-meningsbærende toner til pasientens eget navn og et ukjent navn. I delstudie 1 vil man sammenligne ERP komponenten P300 til eget og fremmed navn i både aktive og passive oppgavebetingelser, samt undersøke sammenhengen mellom bevissthetsgrad og MMN. I delstudie 2 undersøkes sammenheng mellom gjentatte ERP-målinger i post-akutt fase og funksjonsnivå 6 måneder senere.

Vitenskapelig betydning

Studien tar sikte på å optimalisere muligheten for å fange opp kognitiv prosessering av ulik kompleksitet ved DoC. Studien vil kunne bidra med betydningsfull kunnskap knyttet til diagnostikk av en lavfrekvent pasientgruppe med høy grad av diagnostisk usikkerhet, samt bidra til å øke prognostisk presisjonsnivå etter alvorlige hjerneskader.

Disputerer 10. november 2017.

Prosjektdeltakere

Prosjektleder Marianne Løvstad

Interne medarbeidere:

  • Anne-Kristine Schanke
  • Frank Becker

Eksterne medarbeidere/samarbeidspartnere

  • Stein Andersson, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Kjell Olafsen, intensivavdelingen Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Nada Andelic, fys.med. avd., Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Cecilie Røe, fys.med. avd. Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Caroline Schnakers, Cyclotron Research Center, University of Liegè, Belgia
  • Joseph T. Giacino, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Spaulding Rehabilitation Hospital, Massachusetts.

Fant du det du lette etter?