HELSENORGE

Pakkeforløp og forløpskoordinator

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg som pasient og eventuelt dine pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal gi deg som pasient en helhetlig og sammenhengene beskrivelse av dine kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode. Sentralt i pakkeforløp er forløpskoordinatorer som skal sikre oppfølgingen din og sørge for kontinuitet i hele forløpet.

Målsetning med pakkeforløp

  • Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp.
  • Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet du bor.
  • God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.

Forløpskoordinatoren skal sikre oppfølgingen din

Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid. Forløpskoordinatoren skal være din - og eventuelt dine pårørendes - kontaktperson, som skal svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i pakkeforløpet, og sørge for kontakt og samarbeid med andre kommunehelsetjenesten og andre samarbeidende instanser. Forløpskoordinatoren er ofte en sykepleier, men kan også ha en annen yrkesbakgrunn.

Pakkeforløp

Det er pakkeforløp innen diagnosegruppene som er listet opp under. Ved å klikke på lenkene kommer du til den offentlige helseportalen helsenorge.no der de enkelte pakkeforløpene er beskrevet. Du kan også finne informasjon om alle pakkeforløpene på nettsiden til Helsedirektoratet.

Det er for alle krefttyper utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastlegene. Her finner du informasjon om alle diagnoseveilederne (Helsedirektoratet).

Pakkeforløp og forløpskoordinatorer ved helseforetak (sykehus) i helseregion sør-øst

I oversikten under kan du finne beskrivelser om pakkeforløp og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer med mere ved helseforetakene (sykehusene) i helseregion sør-øst.

Akershus universitetssykehus

Kreftsykdommer

Psykiske lidelser hos barn og unge

Psykiske lidelser hos voksne

Psykoselidelser hos barn og ungdom

Psykoselidelser hos voksne

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom

Tvangslidelser hos barn og ungdom

Tvangslidelser hos voksne

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

Oslo universitetssykehus

Om pakkeforløp og koordinatorfunksjonen

Oversikt over forløpskoordinatorer for de ulike pakkeforløpene for kreft

Oversikt over forløpskoordinatorer for psykisk helse og rus

Sykehuset i Vestfold

Forløpskoordinatorer for pakkeforløp kreftsykdommer

Forløpskoordinatorer for pakkeforløp psykisk helse og rusbehandling

Sykehuset Innlandet

Forløpskoordinatorer og henvisningsadresser for pakkeforløp kreftsykdommer

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp og forløpskoordinatorer

Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp og forløpskoordinatorer

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp og forløpskoordinatorer

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløp og forløpskoordinatorer

Sykehuset Telemark

Forløpskoordinatorer kreftsykdommer

Forløpskoordinatorer psykisk helse og rus

Henvisning til pakkeforløp psykisk helsevern - psykiske lidelser voksne

Henvisning til pakkeforløp ved avdeling for barn og unges psykiske helse

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp

Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløp

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp

Sykehuset Østfold

Forløpskoordinatorer kreftsykdommer

Pakkeforløp kreftsykdommer

Forløpskoordinatorer psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Sørlandet sykehus

Forløpskoordinatorer kreftsykdommer

Kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer innen psykisk helsevern og rus

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp

Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp

Vestre Viken

Forløpskoordinatorer kreftsykdommer

Oversikt over kreftformer Vestre Viken har behandlinger og pasientforløp til

Forløpskoordinatorer psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus
Fant du det du lette etter?