Trening gir livskraft

Økt kompetanse og kreativitet knyttet til egen helse (Treningslab Studio 99). Prosjektet er rettet mot voksne personer > 18 år med ryggmargsskade eller ryggmargsbrokk som bruker rullestol eller er kombinasjonsbruker.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekkliste for henvisning til rehabilitering

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samt sjekkliste for henvisning

Elektronisk henvisning

Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr


Innhold

Behandlingstilbudet i prosjektet har som mål å bidra til at den enkelte deltager er i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger. Dette vil gjøres gjennom å styrke fysisk funksjon gjennom trening, samt dele erfaringer i kompetanseforum for bedre å håndtere treningen på sitt nivå.

Treningsbehandling og kompetanseforum vil ha individuell tilnærming og foregå i liten gruppe (minimum fem – maksimum syv deltagere). Du deltar på 30 treningstimer og syv kompetanseforum i løpet av prosjektperioden (15 uker). 

Gruppen trener til musikk med stasjoner som utfordrer hovedsakelig styrke og kondisjon. Hver utøver styrer selv intensitet og belastning. Idrettspedagog og erfaringskonsulent er ansvarlige for gruppen.

Kompetanseforum vil fokusere på økt kunnskap og forståelse av treningsbehandling relatert til egen helse. Kompetanseforumet ledes av erfaringskonsulent og koordinator og omhandler følgende temaer: 

 • Trening, restitusjon og motivasjon
 • Mental styrke 
 • Hjerte/kar
 • Ernæring og vekt
 • Smerte og spastisitet
 • Osteoporose og frakturer

Forelesere innleder forumet og deltagerne vil få mulighet til å stille spørsmål til foreleserne. Deretter gis det tid til at deltagerne deler sine erfaringer i fritt forum

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot voksne personer > 18 år med ryggmargsskade eller ryggmargsbrokk som bruker rullestol eller er kombinasjonsbruker.

Prosjektet har oppstart høsten 2023, grunnet for få søkere til vårens gruppe. Fortløpende inkludering.

Kriterier for deltakelse

 • Ikke deltatt på organisert trening eller vært fysisk aktiv ≥ 3 ganger i uken siste halvåret (seks måneder)
 • Ha egenmotivasjon og kapasitet for å delta i trening
 • Ha evne til å trene selvstendig i gruppe
 • Må kunne ta verbal instruksjon, være i stand til å gi informert samtykke
 • Geografisk nærhet til Aker helsearena Oslo

Ved behov gjennomføres det en poliklinisk videosamtale for å avklare om dette er det rette tilbudet for deg, og for å etablere gruppe med forholdvis likt funksjonsnivå. 

Tidspunkter for treningsbehandling

Tidspunkt for treningsbehandling og kompetanseforum

 • Treningsbehandling mandag, onsdag og fredag kl. 13.00-14.00. 
 • Annen hver uke er det treningsbehandling mandag og fredag kl.13.00-14.00 og kompetanseforum onsdag kl.13.00-14.30.

Før, under og etter

Før

Aktuelle deltagere innkalles til poliklinisk innkomstsamtale. Denne inkluderer informasjon om prosjektet og undersøkelse av lege.

Vi trenger informasjon om (inn i digitale innkallingsbrev)

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport

Motstandsdyktige bakterier

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.

Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

Les mer om gebyr på helsenorge.no  

Under

Kartlegging

For å kunne gi deg et tilbud som er individualisert og rettet mot dine behov, gjennomføres det samtaler, spørreskjema, observasjoner og eventuelt medisinske undersøkelser.

Kartleggingen retter seg mot ulike funksjonsområder, som for eksempel

 • smerte og spastisitet
 • språk og kommunikasjon
 • medisinske forhold (sår, blære - og tarmfunksjon, seksualitet, infeksjon)
 • motorisk og sensorisk funksjon
 • kognitiv funksjon
 • ernæring
 • sosiale og miljømessige faktorer
 • arbeid, utdannelse og deltakelse

Egeninnsats

Din egeninnsats er viktig.

Transport

Transport kan dekkes av Pasientreiser

Pasientrettigheter og brukermedvirkning

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. 

Les mer om dine rettigheter

For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter.

Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

Etter

Poliklinisk notat sendes henviser. Du vil ha en oppfølgingssamtale (videokonferanse eller telefon) tre måneder etter prosjektet er avsluttet med prosjektleder.


Fant du det du lette etter?