HELSENORGE

Gruppeopphold for barn og ungdom med OI eller AMC

Gruppeopphold, 11.06.2018-30.06.2018, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Sommeropphold på Beitostølen

BHSS arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, gruppeopphold for barn og ungdom med OI (Osteogenesis Imperfekta) eller AMC (Arthrogryposis multiplex congenita) sommeren 2018. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

Målgruppe: Barn og ungdom 5-17 år med diagnosene AMC eller OI. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 11.06.18 – 30.06.18

Søknadsfrist: 10. februar 2018

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, over en periode på tre uker (19 dager). I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus. Foreldre som ledsager barn med funksjonsnedsettelse har vanligvis rett på opplæringspenger dersom de har fast lønnsinntekt i perioden.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 25.- 27. juni 2018.

Fagpersoner fra TRS vil være til stede ved BHSS deler av oppholdet.

 

Søknaden sendes innen 10. februar 2018 til:

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
v/ Wenche F. Wilhelmsen
Sunnaas sykehus
1450 Nesoddtangen


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

BHSS har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/hahabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst.

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden må inneholde diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Når og hvor

Dato
11.06.2018-30.06.2018 
Klokkeslett
09:00-12:00
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Beitostølen Helsesportsenter
Legekontoret
Tlf: 61 34 08 00

 
Mer informasjon
Beitostølen Helsesportsenter  
legekontor@bhss.no
Fant du det du lette etter?