Fag- og forskningsdagen for sykepleietjenesten 2022

Årets viktigste møteplass for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst. For deg som er opptatt av forskning og fagutvikling.

Fra skadested til hjemsted

Pasienter som opplever alvorlig akutt skade eller sykdom vil ofte måtte gjennomgå behandlingsforløp som strekker seg over uker og måneder. Sykepleieren er sentral og jobber tett på pasientene i behandlingen; fra ambulansetjeneste til akuttmottak, innen intensivavdelinger, kirurgiske og medisinske avdelinger, rehabiliteringsavdelinger og i kommunehelsetjenesten.

I løpet av behandlingsforløpet vil ofte både pasienten og de pårørende ha spørsmål som;

  • Hva har skjedd med meg?
  • Hvordan vil det gå, kan jeg bli som før – og klare meg selv?
  • Hva er den beste behandlingen og hvor kan jeg få den?
  • Kan jeg fortsette i jobben min?
  • Kan jeg få barn?
  • Hvordan kan jeg ta vare på barna mine?

Tett på pasienten og de pårørende, gjennom utfordrende valg og vanskelige spørsmål bidrar sykepleiere i alle faser av behandlingen med sin spesialkompetanse og tilstreber kunnskapsbasert og beste praksis. Sykepleiere har en sentral rolle i alle «overganger», mellom avdelinger og tjenestenivåer.

Vi inviterer deg til å sende inn abstrakter som gjelder prosjekter og forskning, innenfor hele behandlingsforløpet!

Pris og påmelding

Pris: 1500 kr
Prisen inkluderer lunsj og dagpakke med kaffe, te og pauseservering.

Påmelding håndteres av vårt reisebyrå Gtravel.
Har du behov for overnatting kan dette også bestilles i påmeldingsskjemaet.

Lenke til påmeldingsskjema

Program

Møteleder hovedprogram: Birgitte Dahl

Mandag 9. mai

08.00-08.45

Registering. Kaffe, te og noen enkelt å spise er tilgjengelig.

08.45-09.00

Velkommen til fag og forskningsdagen for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

v/ Kathi Sørvig, klinikksjef, Sunnaas sykehus HF

09.00-09.15

Samhandling i vår felles helse- og omsorgstjeneste

v/ Karl Kristian Bekeng, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

09.15-09.25

Hilsen fra Norsk sykepleierforbund

v/ Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder

09.30-09.50

Pasientforløp: Sykepleie fra pasientens perspektiv

v/ Anners Lerdal, sykepleier, forskningssjef, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, professor II, Universitetet i Oslo

09.50-10.10

Håp hos intensivpasienter

v/ Helene Berntzen, intensivsykepleier, ph.d. fag og forskningssykepleier, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF

10.10-10.30

Pause. Kaffe, te og vann tilgjengelig.

10.30-11.00

Sykepleiens rolle i rehabilitering, en uutnyttet ressurs?

v/ Marit Kirkevold, leder ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, professor II, Universitetet i Oslo

11.00-11.30

Fra nyutdannet sykepleier til pasient i rehabilitering 

v/ Anine Andrea Johansen sykepleier, erfaringskonsulent, Sunnaas sykehus HF

11.30-12.30

Lunsj med lunsjbuffet

12.30-14.30

Parallellsesjoner - se program under

14.30-14.45

Pause. Kaffe, te og noe enkelt å spise er tilgjengelig.

14.45-15.30

Hvordan fremme forskning i sykepleie?

Paneldebatt med sykepleieforskerne; Marit Kirkevold, Anners Lerdal og Tone Rustøen.
Moderator: Allan Jørgensen, enhetsleder, enhet for kompetanse, Sunnaas sykehus HF.

15.30-16.00

Avslutning og presentasjon av neste års arrangør

Parallellsesjoner

Parallellsesjon hovedsal

Møteledere: Lene Mosberg og Marianne Eriksen

Parallellsesjon hovedsal
12.30-12.45 Norge trenger en rehabiliteringsreform
v/ Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
12.45-13.00

Hvordan familiemedlemmer til personer med ryggmarg- og ervervet hjerneskade skaper mening med sine erfaringer
v/ Anne Geard, fagansvarlig, Lærings og mestringssenteret Sunnaas sykehus HF

13.00-13.15 Behandlingsforløp for barn med ervervet hjerneskade
v/ Merete Karsrud, barnesykepleier og koordinator, Sunnaas sykehus HF
13.15-13.30

Pasientforløp Intoks, Arbeidsmetode Forbedringsmodellen
v/ Kristin Kolloen, seksjonsleder kvalitet og pasientsikkerhet, stab Helse/prosessleder Intoks, Sykehuset Innlandet HF

13.30-13.45

Pause. Kaffe, te og noe ved siden av.

13.45-14.00

Pasientoverflytting – hva med pasientsikkerheten?
v/ Stina Fridh, intensivsykepleier med fagansvar, Observasjon og akuttkirurgi, avd. akuttmottak, Sykehuset Østfold HF og Mette C. Kure Nikolaisen, stipendiat, intensivavdelingen, Sykehuset Østfold HF 

14.00-14.15 Tre mønstre for å kommunisere om symptomer i intensivavdelingen
v/ Ragnhild Nyhagen, intensivsykepleier/ph.d.- stipendiat, Akuttklinikken, Avdeling for postoperativ og intensivsykepleie og Avdeling for forskning og utvikling, Oslo universitetssykehus HF
14.15-14.30

Fire gode vaner - et kommunikasjonskurs med varig effekt
v/ Eva Saltrøe, fagutviklingssykepleier, Bærum sykehus, Vestre Viken helseforetak

Parallellsesjon sal 2

Møteleder: Anne Karine Roos og Linn Grimestad Nordbø

Parallellsesjon sal 2
12.30-12.45

Intensivsykepleieres erfaringer med dobbeltkontroll av legemidler på intensivavdeling
v/ Vegard Sletten Ek, intensivsykepleier, Barneintensiv, Oslo universitetssykehus HF

12.45-13.00 Delirium og kognitiv svikt hos pasienter med akutt hjerneslag
v/ Tatiana Jankowiak, slagsykepleier, Vestre Viken HF
13.00-13.15 Bruk av tvang i ambulansetjenesten – en kvalitativ studie fra ambulansetjenesten, Sikkerhet under ambulansetransport - bruk av tvang mot pasienter som motsetter seg helsehjelp
v/Nina Øye Thorvaldsen, Universitetslektor, OsloMet, Fakultetet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Bachelor paramedisin, Oslo universitetssykehus HF
13.15-13.30 Praksisveiledning. Samarbeid på tvers av avdelinger i et sykehus
v/ Astrid Marie Nysted Berg, intensivsykepleier fag- og forskning/ph.d.-stipendiat, brobyggerstilling, OsloMet og May Britt Løndal, praksisveileder og operasjonssykepleier, Akershus universitetssykehus HF 

13.30-13.45

Pause. Kaffe, te og noe ved siden av.

13.45-14.00 Opplæringsfilmer - et digitalt verktøy ved utførelse av sykepleieprosedyrer
v/Renate Magnussen, sykepleier/spesialrådgiver i Ambulerende sykepleieteam, Avdeling for samhandling og helsefremming, Akershus universitetssykehus HF
14.00-14.15 Klinisk dokumentasjon og tverrfaglig kommunikasjon på smarttelefon
v/Sophie Doverby, sykepleier ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade, masterstudent, Sunnaas sykehus HF 
14.15-14.30

Digital sårtjeneste i Vestre Viken og kommuner
v/Lisbeth H. Løining og Anita Olsen, sårsykepleiere, kir. poliklinikk, Vestre Viken HF

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Digitale postere

Programkomiteen har godkjent tre digitale postere:
Posterne vil være tilgjengelig på denne nettsiden tom. 18. mai

Monitorering og reversering av nevromuskulær blokade - hvordan forebygge restkurarisering. Utarbeidelse av en kunnskapsbasert fagprosedyre

ved Reidunn Aarsnes, anestesisykepleier/universitetslektor, Avdeling for anestesisykepleie, akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Videreutdanning i anestesisykepleie, Institutt for helsevitenskap, NTNU, Ålesund.

Poster: Hvordan forebygge restkurarisering_RAA.pdf

Depth of Anaesthesia Monitorering in Norway: a web-based survey

ved Anders Aasheim, ledende spesialsykepleier fag/ph.d-stipendiat. Avdeling for anestesisykepleie/FOU Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF

Poster: Depth of Anaesthesia Monitoring in Norway.pdf

Praksisveiledning i klinikken

Lommefolder for veiledningssamtaler og «hands on » veiledning. Et økt behov for å utdanne flere sykepleiere både på bachelor og på masternivå, øker behovet for sykepleiere med veiledningskompetanse i arbeidshverdagen. 

Poster: Praksisveiledning i klinikken.pdf

Nedlastbare presentasjoner

Her finner du de presentasjonene som er godkjent for å laste ned. Presentasjonene ligger tilgjengelig t.o.m. 18. mai.

Presentasjoner: Hovedprogrammet (pdf).pdf

Presentasjoner: Parallellsesjon hovedsal (pdf)

Presentasjoner: Parallellsesjon sal 2(pdf)

Hovedforelesere

Les mer om våre forelesere på hovedprogrammet

Anners Lerdal

Portrettbilde av Anners Lerdal. Foto Erik M Sundt
Anners Lerdal er sykepleier med embedseksamen i sykepleiervitenskap og dr.philos grad fra Universitetet i Oslo (UiO). Lerdal arbeider som forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale sykehus og professor II ved UiO.

Han har publisert over 130 vitenskapelige artikler innen temaene symptomhåndtering (spesielt tretthet og utmattelse/fatigue), sykdomserfaring, læring og mestring, fysisk aktivitet og livskvalitet, i ulike pasient- og befolkningsgrupper.

Anine Andrea Johansen

Portrettbilde av Anine Andrea Johansen

Anine Andrea Johansen er utdannet sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. I 2015 fikk hun, som nyutdannet, en hjerneblødning. Deretter fulgte to år med rehabilitering og hun har til sammen tilbrakt ca. ett år på institusjon.

I dag jobber Anine som erfaringskonsulent på Sunnaas sykehus, der hun har spesielt ansvar for barn og unge med ervervet hjerneskade. Som erfaringskonsulent jobber hun også med pasient- og pårørendeopplæring, og her benytter hun både sin erfaringsbaserte kunnskap og faglige kunnskap. I tillegg studerer hun prosjektledelse, er engasjert i likepersonsarbeid og jobber som prosjektleder for Sunnaasstiftelsen.

Helene Berntzen

Porttrettbilde av Helene Berntzen. Foto: Ine Eriksen, UiO.

Foto: Ine Eriksen, UiO

Helene Berntzen er Fag- og forskningssykepleier ved Avdeling for postoperativ – og intensivsykepleie ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus.

Helene er intensivsykepleier og tok i 2020 doktorgrad med tema «Smerte og ubehag i intensivavdelingen».
Prosjektet «Håp hos intensivpasienter» er en kvalitativ studie gjort ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i samarbeid med Tone Rustøen og Nina M. Kynø.

Marit Kirkevold

Portrettbilde av Marit Kirkevold

Marit Kirkevold er instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet og professor II ved UiO. Hun er utdannet sykepleier med Master og doktorgrad fra Columbia University, NY.

Kirkevold’s forskning har spesielt rettet seg mot eldreomsorg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og omsorg og sykepleie og rehabilitering knyttet til kroniske tilstander. Hun leder den nasjonale forskerskolen for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, finansiert av NFR. 

Tone Rustøen

Tone Rustøen er sykepleier med ph.d. fra Universitetet i Bergen i 1998. Hun er nå forsker ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Akuttklinikken og professor II ved avdeling for sykepleiervitenskap, Universitetet i Oslo (UiO).

Rustøen leder et regionalt nettverk (NORSMAN) finansiert av Helse Sør-Øst for å styrke forskning innen symptomer, symptomlindring og livskvalitet.

Karl Kristian Bekeng

Porttrettbilde av statssekretær Karl Kristian Bekeng

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Karl Kristian Bekeng ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 14. oktober 2021. Bekeng har en master i rettsvitenskap og en master i latin fra Universitetet i Oslo, og en bachelor i antikk kultur og klassisk tradisjon. Han har jobbet med folkehelse i Helsedirektoratet, og vært skribent for flere aviser og tidsskrift. Bekeng har hatt politiske verv i Arbeiderpartiet, og har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Lill Sverresdatter Larsen

Portrettbilde av Lill Sverresdatter Larsen
Lill Sverresdatter Larsen er utdannet sykepleier, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund i 2019.

Larsen har permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus og vitenskapsteori og metode.

Hun har tidligere vært nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms, hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge og prosjektkoordinator for NSFs 100-årsjubileum.

Kathi Sørvig

Portrettbilde av Kathi Sørvig
Kathi Sørvig er klinikksjef på Sunnaas sykehus HF. Hun har vært leder i spesialisthelsetjenesten siden 1995, og har et brennende engasjement i å sikre og utvikle rehabiliteringstilbudet både regionalt og nasjonalt.

Sørvig er utdannet sykepleier med videreutdanninger i pedagogikk og  helseøkonomi og administrasjon ved henholdsvis Oslo Metropolian og Universitetet i Oslo 
Fant du det du lette etter?