Tilbud 

 
 

Snarveier i teksten:

Individuelle opphold | KursOppfølging og rådgivning | Lokal oppfølging

Individuelle opphold

Individuelle opphold er opphold på TRS som tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes behov og i samarbeid mellom bruker og fagpersoner på TRS. Personer med en av de syv diagnosene eller deres pårørende kan henvende seg til TRS gjennom telefon eller brev. Noen ganger gjelder henvendelsen problemstillinger som kan løses best ved direkte samtaler med den/de det gjelder. Det kan da bli lagt til rette for et opphold på TRS. Noen ganger er det aktuelt å ha med familie. 
Oppholdene varierer i lengde fra en til flere dager, alt etter behov. Opphold med overnatting samles av praktiske årsaker i fastlagte uker. 

Oppholdene tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes behov. Bruker vil få møte fagpersoner på TRS som er aktuelle å samarbeide med i forhold til den presenterte problemstillingen. 

TRS dekker oppholdet i sin helhet. Brukere og pårørende som er i arbeid, vil få sykmelding (opplæringspenger) for oppholdsperioden. Reiseutgifter søkes dekket av heleforetaket (HELFO).

Ca. 4 uker før tidspunktet for oppholdet sendes det et brev til bruker som bekrefter at oppholdet er innvilget. Avhengig av hva den enkelte trenger, legges det også ved: brev til skole, brev til arbeidsgiver, brev til trygdekontor (vedlegg til søknad om å få dekket reiseutgifter). TRS vil også ta telefonisk kontakt før oppholdet.

Kurs

Det arrangeres en rekke kurs både for brukere og fagfolk på TRS. Du kan lese mer om aktuelle kurs her.

Oppfølging og rådgivning 

Registrerte brukere, deres pårørende og fagpersoner på alle nivå i tjenesteapparatet er velkommen til å ta kontakt med TRS gjennom brev eller telefon. Brukere kan også kontakte TRS via minTRSSIDe. TRS kan ikke diskutere navngitte brukere med tjenesteapparatet eller andre om bruker ikke har gitt tillatelse til dette.

Hva kan man henvende seg om? Mange problemstillinger kan løses ved at bruker, pårørende eller tjenesteapparatet henvender seg gjennom brev eller telefon. Det kan gjelde informasjon om diagnose, råd for å komme videre i en sak, eller oppfølging/diskusjon rundt aktuelle tiltak.

Tilbakemelding Råd kan ikke alltid gis direkte av den fagpersonen man blir satt over til på telefon. Saken vil da bli tatt opp i tverrfaglig gruppe og en fagperson vil ta ny kontakt med den som har henvendt seg.
 

Lokal oppfølging

Lokal oppfølging skjer på hjemstedet for å møte og samarbeide med bruker selv, pårørende og det lokale tjenesteapparatet. Noen ganger presenterer bruker en problemstilling som best lar seg løse ved at fagperson(er) fra TRS reiser til brukers hjemsted. Man kan da møte bruker, pårørende og tjenesteapparatet lokalt. Foruten når bruker selv tar kontakt, kan møter komme i stand etter henvendelse fra helsestasjon, barnelege, skole, arbeidsplass etc.

Planleggingen av møtet skjer i samarbeid med bruker.
Møtet kan f.eks. dreie seg om informasjon om diagnosen, tilrettelegging og tilpasning i dagliglivet (hjem, barnehage, skole, jobb, fysioterapi) m.m. Hvem som deltar på møtet varierer ut fra hva saken gjelder. Bruker og/eller pårørende deltar alltid på møtene, dersom ikke annet er avtalt med bruker. TRS dekker utgiftene til reise og opphold for sine ansatte.

Publisert 26.04.2011 07:38 | Endret 12.09.2013 11:32 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Andre tilbud

2010©Sunnaas sykehus HF | Tlf: 66969000 | firmapost@sunnaas.no | TRS: trs@sunnaas.no | Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 883 971 752 | Bankkonto 1503.27.08444 | Ansvarlig redaktør: Tonje Grave | Webredaktør: Bernt Krane | Webredaktør TRS: Thale Hartmann