Telemedisinsk sårprosjekt - forebygging og oppfølging av trykksår 

 
Sunnaas sykehus HF vil i dette prosjektet følge opp personer med ryggmargsskade og trykksår. Oppfølgingen skal skje i tett samarbeid med ansatte i kommunehelsetjenesten. Med videokommunikasjon på PC og en nettbasert kompetansepakke, får pasient og ansatte i kommunen råd og veiledning ”på direkten” fra personell på Sunnaas sykehus og ved behov fra kirurg ved Oslo Universitetssykehus.
Prosjektet er finansiert av Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og Sunnaasstiftelsen.
 

Bakgrunn

Personer med ryggmargsskade har økt risiko for å utvikle trykksår.
Sunnaas sykehus HF ønsker derfor å ha:
 • tettere dialog med ryggmargsskadde om trykksår før og etter sykehusopphold
 • tettere dialog og kompetanseutveksling vedrørende sårforebygging og sårbehandling med helsepersonell i kommunene
 • bedre kvalitet på pasientoppfølgingen og raskere avklaring av behandlingsbehov ved sårproblematikk
 • økt tilgang til spesialisthelsetjenesten for hensiktsmessig såroppfølging uavhengig av geografi

Praktisk gjennomføring

 1. Sunnaas sykehus HF tilbyr gratis utlån av utstyr for videokommunikasjon i pasientens hjem. (PC, kamera, bredbånd, programvare for sikker videokommunikasjon/videokonferanse)
 2. Sunnaas sykehus HF bistår med teknisk oppkobling av utstyret, enten ved å møte opp hjemme hos pasienten eller i samarbeid med personell i pasientens hjemkommune.
 3. Det avtales faste tidspunkt hvor poliklinikken, lege eller sykepleier fra Sunnaas sykehus HF ringer opp pasienten, hvor det gjennomføres konsultasjoner/veiledning på skjerm. Med kameraet kan man også vurdere eventuelle sår og diskutere behandlingen på direkten med pasient og helsepersonell i kommunen. Ved behov deltar også plastikkirurg fra Oslo Universitetssykehus i vurderingen.
 4. Sunnaas sykehus HF tilbyr helsepersonell i kommunene opplæring i forebygging og behandling av trykksår. Kommunen tilbys en nettbasert kompetansepakke med e-læringskurs og nettforelesninger om trykksår. Sunnaas sykehus tilbyr deretter gruppeveiledning via videokonferanse.
 5. Sunnaas sykehus HF utvikler en videokonferansebasert sårpoliklinikk, samt at pasienter og helsepersonell kan ringe en sårtelefon ved behov.
 6. Prosjektet pågår i 2012, med mulighet for videreføring.

Målsetting

 • best mulig oppfølging og kompetanse på trykksår lokalt
 • forebygge sårutvikling
 • økt tryggheten for pasienten og det lokale hjelpeapparatet
 • økt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • se om erfaringene i prosjektet kan overføres til flere pasientgrupper

Om videokonferanse fra hjemmet

Et videokonferansemøte fra PC i hjemmet foregår som et vanlig møte, bare at det er geografisk atskilt. Det er altså en lyd-/bildeforbindelse. Dette kan spare mye unødvendig og uhensiktsmessig reising og gjøre det lettere å samle deltagere.

Det er samme strenge regler for taushetsplikt med denne formen for kommunikasjon og samarbeid som ellers i helsevesenet (jfr. helsepersonelloven, pasientrettighetsloven). Videokonferanseutstyret er av høy kvalitet med kryptering som ivaretar sikkerheten på dette området.

Kontaktpersoner Sunnaas sykehus HF

Prosjektleder
Hilde Sørli
Tlf 975 222 89
hilde.sorli@sunnaas.no   

Overlege
Ingebjørg Irgens
Tlf 66 96 90 00
ingebjorg.irgens@sunnaas.no


Publisert 05.03.2012 07:36 | Endret 07.03.2012 14:27 

 ‭(Skjult)‬ Prosjektet handler om

 ‭(Skjult)‬ Relaterte enheter

 ‭(Skjult)‬ Publiserte artikler

2010©Sunnaas sykehus HF | Tlf: 66969000 | firmapost@sunnaas.no | TRS: trs@sunnaas.no | Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 883 971 752 | Bankkonto 1503.27.08444 | Ansvarlig redaktør: Tonje Grave | Webredaktør: Bernt Krane | Webredaktør TRS: Thale Hartmann